Internationaal onderzoek

Internationaal vergelijkend onderzoek biedt inzicht in de organisatie en effectiviteit van verschillende gezondheidszorgsystemen. Het bundelen van krachten en uitwisselen van kennis biedt kansen om van elkaar te leren en gezondheidszorgbeleid op elkaar af te stemmen.

Internationale projecten

 

Europese samenwerkingEuropese samenwerking
Het Nivel zet zijn kennis ook in internationaal verband in. Projecten worden in samenwerking met Europese collega’s uitgevoerd voor:


Nivel is actief lid van:

Europese samenwerking

Internationale projectenInternationale projecten
De internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is, zijn divers en op de Nederlandstalige (op naam) en Engelstalige Nivel-site te vinden.
Er wordt bijvoorbeeld in grote consortia van onderzoekers samengewerkt om de werking van kwaliteitssystemen in ziekenhuizen te onderzoeken of om de meest effectieve methoden van zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening vast te stellen.

Internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is, zijn onder andere:

  • COMPAR-EU: interdisciplinair project gericht op het vergelijken van de meest effectieve en kosteneffectieve zelfmanagement-interventies voor vier belangrijke chronische aandoeningen in Europa; draagt bij aan het overbruggen van de kloof tussen huidige kennis en praktijk van zelfmanagementinterventies
  • SoNAR-Global, internationale samenwerking gericht op de aanpak van infectieziekten en antimicrobiële resistentie
  • OECD PaRIS Survey of patients with chronic conditions: in opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelt een internationaal consortium onder leiding van het Nivel een enquête om wereldwijd de ervaringen en uitkomsten van zorg te kunnen meten onder eerstelijnszorggebruikers van 40 jaar en ouder. Deze enquête wordt de Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS) genoemd