Webinar 'Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg'

8 juli 2021

Afgelopen jaar evalueerden het Nivel en de Universiteit van Amsterdam de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Tijdens het webinar gingen betrokkenen samen in gesprek over de resultaten van de evaluatie.

Op 1 januari 2016 verving de Wkkgz de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Met subsidie van ZonMw evalueerden het Nivel en de UvA de doeltreffendheid en de werking in de praktijk van de Wkkgz. Het evaluatierapport is op 19 februari 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Concluderend wordt de wet breed gedragen en draagt bij aan het versterken van de positie van de cliënt. Niet op alle punten is de wet even succesvol, de evaluatie bevat 32 aanbevelingen voor verbeteringen. Gaat u daarover met ons in gesprek?

Vanuit de studio gingen Johan Legemaate, hoogleraar Gezondheidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam, en Roland Friele, programmaleider Evaluatie Wet-en Regelgeving in de Gezondheidszorg bij het Nivel, dieper in op de uitkomsten van de evaluatie. Deelnemers droegen actief bij aan het webinar via de chatfunctie. Tijdens het webinar kwamen drie kernthema’s aan bod.

Sessie 1 | De meldplichten in de WkkgzSessie 1 | De meldplichten in de Wkkgz

Met het oog op de toekomstbestendigheid is het van groot belang dat de Wkkgz ruimte biedt voor kwaliteitsontwikkelingen. Bepaalde onderdelen van de wet worden echter als belemmering ervaren, met name de manier waarop nu de meldplichten zijn geregeld. In de evaluatie worden ook vraagtekens gezet bij de effectiviteit van bepaalde meldplichten, zoals de meldplicht calamiteiten en de meldplicht bij disfunctioneren.

Tijdcode  
01:45 | Introductie door Johan Legemaate
11:18 | Reactie van Barbara Prins, manager Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
16:40 | Reactie van Han van Esch, voorzitter bestuurlijke adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en bestuurder Philadelphia Zorg
22:45 | Panel in discussie

Sessie 2 | Klachtrecht en de geschilleninstantiesSessie 2 | Klachtrecht en de geschilleninstanties

Ten aanzien van de klachten- en geschillenregeling heeft de Wkkgz een andere insteek dan de eerdere Wkcz. Hiermee zouden patiënten laagdrempelig klachten kunnen laten behandelen, een onafhankelijk oordeel kunnen vragen aan een geschillencommissie en zouden zorgaanbieders meer verantwoordelijkheid nemen. De regeling van het klachtrecht heeft op een aantal, essentiële,  punten nog niet gebracht wat de wetgever ermee voor ogen had. Dit vraagt in ieder geval om een stevige reflectie op de doelen, de instrumenten en de praktijk van het klachtrecht.

Tijdcode  
02:30 | Introductie door Roland Friele
10:05 | Reactie van Jiske Prinsen, directeur Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
13:50 | Reactie van Caroline Panis, bestuurslid Vereniging voor Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg (VKIG)
20:45 | Panel in discussie

Sessie 3 | Nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de WkkgzSessie 3 | Nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de Wkkgz

Kan de Wkkgz wel voldoende meebewegen met nieuwe ontwikkelingen in de zorg? Waar in de Kwz het begrip ‘instelling’ centraal stond, heeft de Wkkgz het bredere begrip ‘zorgaanbieder’ als vertrekpunt, waaronder ook kleinere samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren vallen. Zijn de kwaliteitsbepalingen van de Wkkgz werkbaar in dit brede spectrum van de gezondheidszorg en hoe sluit de Wkkgz aan op nieuwe vormen waarin zorg wordt geleverd, zoals netwerkzorg en franchiseconstructies?

Tijdcode  
02:00 | Introductie door Johan Legemaate
11:30 | Reactie van Henk Nies, Directeur Strategie & Ontwikkeling, Vilans
17:30 | Reactie van Barbara Prins, manager Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
20:50 | Panel in discussie

 

Johan Legemaate Prof. dr. mr. Johan Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht bij het AmsterdamUMC en de Universiteit van Amsterdam (Faculteit Rechtsgeleerdheid).
Roland Friele Prof. dr. ir. Roland Friele is programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg bij het Nivel en hoogleraar Sociaal wetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg bij Tranzo, Tilburg University.

 

 

Meer weten?Meer weten?

Friele, R. Webinar 'Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg'. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 22-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/evaluatie-wet-en-regelgeving-gezondheidszorg/webinar-wkkgz