Ons internationaal onderzoek

In ons internationaal vergelijkend onderzoek leren wij van goede voorbeelden uit andere landen, en vice versa.

Met ons internationaal vergelijkend onderzoek dragen we bij aan het bieden van inzicht in de organisatie en effectiviteit van verschillende gezondheidszorgsystemen van diverse landen. Het bundelen van krachten en uitwisselen van kennis biedt kansen om van elkaar te leren en het gezondheidszorgbeleid van landen op elkaar af te stemmen.

Meer weten over het Nivel internationaal onderzoek? Samenwerken?Meer weten over ons internationaal onderzoek? Samenwerken?

Benieuwd naar alle internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is? Of naar de rol van het Nivel in internationaal vergelijkend onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg? Geïnteresseerd in het Nivel als partner in internationale onderzoeksprojecten? Bekijk onze internationale site en neem contact op met een van de contactpersonen die daar worden genoemd.
We komen graag met u in contact!

Partner in internationaal onderzoekPartner in internationaal onderzoek

We noemen een aantal doorlopende internationale activiteiten:

Partner in wereldwijd epidemiologisch onderzoek van respiratoire virussen

We zijn actief in internationaal epidemiologisch onderzoek op respiratoire virussen als influenza, het respiratoir syncytieel virus (RSV) en COVID-19.

  • Influenza: onze ‘griepcijfers’ zijn toonaangevend voor het signaleren en monitoren van een (mogelijke) griepepidemie. Hiermee vervullen we niet alleen een landelijke functie, maar ook een internationale. We maken namelijk deel uit van internationale monitoring van griep door het European Centre for Disease Prevention and Control en de Wereldgezondheidsorganisatie. In onze surveillance staan vooralsnog de klinisch relevante signalen centraal.
  • RSV: het RS-virus (Respiratoir Syncytieel Virus) is een virus dat een infectie aan de luchtwegen kan veroorzaken. Het virus kan jonge baby's en soms ook ouderen ernstig ziek maken. Onderzoek van het Nivel levert wetenschappelijk onderbouwde informatie op voor Europese instanties voor de volksgezondheid. Hiermee kan de immunisatie voor RSV worden verbeterd en kunnen nieuwe diagnostische instrumenten worden ontwikkeld.
  • COVID-19: Ons internationaal georiënteerde onderzoek betreft de sterfte aan COVID-19, het verband tussen griepvaccinatie en COVID-19 en serologische tests voor SARS-CoV-2-antilichamen.

Meer weten? Ga naar onze internationale projecten, bijvoorbeeld naar:

Partner in internationaal vergelijkend onderzoek van zorgstelsels

Het Nivel voert verschillende internationale onderzoeken uit om inzicht te krijgen in de effecten en de overdraagbaarheid van oplossingen voor zorgbeleid. Bij dit onderzoek maken we gebruik van sociologische theorieën. Als we willen begrijpen waarom beleidsoplossingen wel of niet tot de gewenste uitkomsten leiden, moeten we inzicht hebben in het gedrag van diverse actoren, zoals burgers, professionals, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en beleidsmakers. Het Nivel beschikt over de expertise die hiervoor nodig is en legt de verbinding met de uitkomsten op het niveau van het zorgstelsel (van micro- naar macroniveau). 

Partner in internationaal vergelijkend onderzoek naar ‘sustainability’

Het onderwerp verduurzaming of ‘sustainability’ is nog nieuw en weinig ontwikkeld. Het Nivel zal samen met internationale collega’s van de groep ‘Cochrane Sustainable Healthcare’ en het ‘Centre for Sustainable Healthcare’ een internationale onderzoeksagenda opstellen voor de komende jaren en goede voorbeelden in Nederland inventariseren en delen.

Europese samenwerkingsverbandenEuropese samenwerkingsverbanden

Internationale projecten worden in samenwerking met Europese collega’s uitgevoerd voor:

Nivel is actief lid van:

Europese samenwerking

Een greep uit onze lopende internationale projectenEen greep uit onze lopende internationale projecten

De internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is, zijn divers. Er wordt bijvoorbeeld in grote consortia van onderzoekers samengewerkt om de werking van kwaliteitssystemen in ziekenhuizen te onderzoeken of om de meest effectieve methoden van zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening vast te stellen.

Internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is, zijn onder andere:

  • European Partnership on Transforming Health and Care Systems (THCS) geology bij te dragen aan de transitie naar duurzamere gezondheidszorg- en zorgsystemen, die efficiënter, veerkrachtiger, inclusiever, innovatiever, hoogwaardiger, mensgerichter en gelijkwaardiger zijn. aan alle mensen. Het idee is om een ​​dergelijke transformatie te katalyseren door een open en ondersteunend partnerschap op te bouwen waarin alle belanghebbenden kunnen samenwerken om R&I-activiteiten te stimuleren en te koesteren.
  • OECD PaRIS Survey of patients with chronic conditions: in opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelt een internationaal consortium onder leiding van het Nivel een enquête om wereldwijd de ervaringen en uitkomsten van zorg te kunnen meten onder eerstelijnszorggebruikers van 40 jaar en ouder. Deze enquête wordt de Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS) genoemd

Bekijk het overzicht van alle lopende én afgelopen internationale projecten op onze internationale site.

 

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Ons internationaal onderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-05-2024; geraadpleegd op 12-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/ons-internationaal-onderzoek