Onze unieke kennisbasis: panels, registraties, experts

Ons onderzoek rust op een brede, unieke kennisbasis. Met onze unieke onderzoeksinfrastructuur, die bestaat uit grote landelijke panels en registratiesystemen, én met onze onderzoekers, die elkaar aanvullen qua wetenschappelijke achtergrond en expertise, gaan we in op de complexe maatschappelijke vraagstukken waar de gezondheidszorg mee wordt geconfronteerd.

Juist het Nivel is in staat van betekenis te zijn in dit brede onderzoeksveld, met de inzet van onze unieke onderzoeksinfrastructuur met landelijke panels en registraties en onze vele experts en expertise

OrganisatieOnze unieke onderzoeksinfrastructuur met panels en registraties

Het Nivel ontwikkelt en beheert diverse registratiesystemen en panels. Onder subsidie van het ministerie van VWS zijn dit twee grote, landelijke registraties en vier enorme panels, waarmee we een schat aan informatie (data) verzamelen over gezondheid en gezondheidszorg.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bieden we doorlopend actuele informatie over gezondheid en ziekte, over zorggebruik, over geneesmiddelenvoorschriften en over verwijzingen naar specialistische zorg. Hiertoe verzamelen we continu de vele gegevens die eerstelijnszorgverleners in hun patiëntendossiers registreren. We beschikken bijvoorbeeld over de gegevens die meer dan 400 aangesloten huisartsendagpraktijken vastleggen, wat neerkomt op de zorggegevens van ruim 1,5 miljoen ingeschreven patiënten, en over de gegevens van vele huisartsenspoedposten (voorheen ‘huisartsenposten’ (HAP)) die samen een verzorgingsgebied van bijna 12 miljoen inwoners beslaan. De verzamelde gegevens verwerken we tot eenduidige zorgdata, klaar voor gebruik in onderzoek.

Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Met de Nivel Beroepenregistraties in de Zorg bieden we actuele en volledige informatie over de arbeidsmarktpositie van huisartsen en verloskundigen. De resultaten van onze analyses van de data uit onze beroepenregistraties zijn grofweg onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Jaarcijfers van kenmerkende aspecten per beroepsgroep (‘stand-van zaken’)
    Kenmerken als grootte van de beroepsgroep, samenstelling (leeftijd, man-vrouw), werkzaamheid(hoe lang werkt men in het beroep; hoeveel uren per week werkt men) enz.
  2. Arbeidsmarktanalyses per beroepsgroep (‘trends en ontwikkelingen’)
    knelpuntanalyses, capaciteitsramingen en toekomstverkenningen.

Nivel-panels

Met inzet van onze Nivel-panels bieden we inzichten in de meningen, verwachtingen en ervaringen met betrekking tot de Nederlandse gezondheidszorg van patiënten, burgers en zorgprofessionals zelf. De drie panels met zorggebruikers hebben bij elkaar meer dan 15.000 leden en het panel met zorgverleners bestaat uit circa 2500 verpleegkundigen en verzorgenden. De panels op een rij:

Team Onze experts en expertises: dit zijn we

Met zo’n 170 medewerkers zorgen we er met elkaar voor dat het Nivel op een verantwoorde en doeltreffende wijze onderzoek kan doen. Bij onze Organisatiestructuur vindt u meer informatie over onze medewerkers en de teams waar zij in werken.

Onderzoekers

Met ruim 100 onderzoekers beschikt het Nivel over een schat aan expertise en ervaring in gezondheidszorgonderzoek, op veel verschillende gebieden, zowel nationaal als internationaal. In teamverband doen zij onderzoek binnen de 14 thematische onderzoeksprogramma’s die het Nivel rijk is. Verschillende van onze onderzoekers bekleden bovendien een leerstoel aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit.

Andere medewerkers

Onze andere medewerkers dragen ertoe bij dat het Nivel zijn missie kan waarmaken. Zij zorgen voor een stabiele bedrijfsvoering en een goed functionerende en veilige onderzoeksinfrastructuur. Ook dragen zij er zorg voor dat het Nivel helder en herkenbaar communiceert over zijn onderzoek en over het Nivel als instituut.

SamenwerkingsverbandHet Nivel verbindt: dit doen we

Het aanbrengen van verbinding zien we als een belangrijk onderdeel van onze publieke functie. Deze verbindende functie zetten we breed in, geënt op onze brede doelgroep.

Veel en diverse partners in onderzoek

We werken samen met vele en diverse partners op wetenschappelijke, beroepsmatige, maatschappelijke en beleidsmatige terreinen, zoals universiteiten, beleidsorganen, onderzoekspartners, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en brancheorganisaties.

Internationale samenwerking

Ongeveer tien procent van ons onderzoek in internationaal samenwerkingsverband is gericht op vragen die uit de internationale gemeenschap komen, denk aan uit de Europese Commissie (EC), de Wereldgezondheidsorganisatie ofwel World Health Organization (WHO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ofwel Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dit doen we vrijwel altijd in internationaal samengestelde consortia.

Interactie met betrokkenen

We zoeken bewust de interactie met de mensen die onze onderzoeksresultaten gebruiken, of het nu gaat om beleidsontwikkelaars, zorgverleners, patiënten of verzekeraars. We luisteren naar hun behoeften en zorgen ervoor dat hun vragen in ons onderzoek worden beantwoord.

Kenniscentrum Nivel. Onze unieke kennisbasis: panels, registraties, experts. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-04-2024; geraadpleegd op 14-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/onze-unieke-kennisbasis