Afgesloten
2022

Diabetische nefropathie: ziekenhuisopnamen en sterfte, 2021-2022

Duur: jun 2021 - feb 2022

Achtergrond
Nederland heeft ruim 1,1 miljoen patiënten met diabetes mellitus die veelal in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Door schade aan bloedvaten en zenuwweefsel hebben patiënten met diabetes op den duur kans op complicaties, zoals nierfunctiestoornissen (diabetische nefropathie). Dit gaat gepaard met een verhoogd risico op overlijden, hart- en vaatziekten en eindstadium nierfalen.

Doel
Het in kaart brengen van opnames in het ziekenhuis voor hart- en vaatziekten en (vroegtijdige) sterfte bij patiënten die in de huisartsenpraktijk bekend zijn met diabetische nefropathie in Nederland.

Methode
Voor dit onderzoek worden vier gegevensbronnen gebruikt:
1. de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: hieruit worden patiënten met diabetes type 2 met en zonder nefropathie geselecteerd.
2. de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ): hieruit worden data over ziekenhuisopnamen van patiënten met diabetes type 2 geselecteerd. De database LBZ bevat per verslagjaar klinische opnames, dagopnames en langdurige observaties van personen.
3. de Diagnose Behandeling Combinaties Medisch Specialistische Zorg (DBCMSZ): deze database bevat behandelingen (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC's) binnen de medisch specialistische zorg. Met deze gegevensbron kan onder andere bepaald worden welke patiënten nierdialyse hebben gehad.
4. Data uit de Doodsoorzakenstatistiek (DOS): voor iedere overledene wordt een doodsoorzaakverklaring ingevuld door een arts en naar het CBS gestuurd. Het CBS codeert alle genoemde doodsoorzaken en bepaalt de onderliggende doodsoorzaak.

De bovenstaande gegevensbronnen worden op persoonsniveau koppelbaar gemaakt in de CBS-omgeving.

Resultaat
Een rapportage over de huidige omvang van het aantal patiënten die nierdialyse krijgen, het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal sterftegevallen bij patiënten met diabetische nefropathie. Omdat door goede behandeling diabetische nefropathie te beperken of zelfs te voorkomen is, geven de resultaten uit dit onderzoek een indruk van het aantal te voorkomen complicaties bij optimale (preventieve) behandeling van patiënten met diabetes type 2.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Bayer B.V.