Start
februari 2024

Effect van wijzigingen in urgentietoekenning en de invoering van spoed=spoed op de huisartsenspoedpost

Duur: feb - jul 2024

Achtergrond 

Patiënten kunnen voor huisartsenzorg buiten kantooruren terecht bij de huisartsenpost. Patiënten dienen voorafgaand aan een consult met de huisartsenpost te bellen en komen dan in contact met een triagist. De triagist maakt op basis van de (ernst van de) klachten, een inschatting van de urgentiecategorie U0 (uitval vitale functies) tot en met U5 (geen kans op schade; volgende werkdag naar eigen huisarts). De urgentiecategorie bepaalt hoe snel een patiënt geholpen zal worden en op welke manier (vervolgacties: een consult op de HAP, telefonisch advies, visite van een huisarts, ambulance, verpleegkundige, GGZ, spoedeisende hulp, tandarts, verloskundige of politie). Voor de indeling van de urgentiecategorieën en de vervolgacties gebruikt de triagist de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Triagisten kunnen op eigen inzicht de gekozen urgentie of vervolgactie nog wijzigen. De NTS is continue bezig met het verbeteren van de triageprotecollen en wil daarom graag weten wat het effect van wijzigingen waren op de urgentietoekenning. Daarnaast bleek uit eerder onderzoek voor de NTS dat er ook veel externe factoren meespelen in de urgentietoekenning. Een belangrijke recente factor is de invoer van spoed=spoed (in de nacht alleen nog urgente zorg (vanaf U2) op de post). 

Doel

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe veranderingen in de Nederlandse Triage Standaard en de landelijke beleidsmaatregel Spoed=Spoed doorwerken in de dagelijkse praktijk op de huisartsenspoedposten. Dit onderzoeken we door te analyseren hoe urgenties worden toegekend in de periode 2020-2022 op huisartsenspoedposten, en hoe vaak deze achteraf nog worden aangepast. Om het effect van de wijzigingen in de NTS triagecriteria te onderzoeken, zoomen we verder in op de ingangsklachten Braken, Buikpijn kind, Buikpijn volwassene, Diarree, Hoofdpijn, Huidklachten, Armklachten en Wond. We vergelijken de urgentietoekenning en het zorggebruik via de huisartsenspoedpost voor en na de wijzigingen in de NTS triagecriteria. Daarnaast onderzoeken we specifiek voor de nachtelijke uren de urgentietoekenning, het aantal aanpassingen van de urgentie en de omvang van het zorggebruik om meer inzicht te krijgen op het effect van spoed=spoed. Om tot een verdieping van de cijfers te komen, zullen we samen met triagisten reflecteren hoe zij de veranderingen op de huisartsenspoedpost hebben ervaren. 

Methode

Het project bestaat uit twee fases:

  1. In deze fase worden beschrijvende analyses uitgevoerd over triagegegevens vooraf aan contact met de huisartsenpost uit Nivel Zorgregistraties eerste lijn (2020-2023). Er wordt per maand gekeken naar de urgentietoekenning bij ingangsklachten waarbij een wijziging heeft plaats gevonden in de triagecriteria. We vergelijken de urgentietoekenning en de vervolgacties voor en na de wijzigingen in de NTS triagecriteria. Daarnaast vergelijken we de urgentie toekenning voor en na de datum van invoer van spoed=spoed.
  2. In deze fase worden de resultaten uit fase 1 kort gepresenteerd tijdens een focusgroep met triagisten. Tijdens deze focusgroep worden de triagisten gevraagd aan de hand van een aantal vraagstellingen meer duiding te geven aan de gevonden resultaten. 

Resultaat

De resultaten uit fase 1 en fase 2 zullen worden samengevoegd en gepubliceerd in een beknopt openbaar rapport.

 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Nederlandse Triage Standaard