Afgesloten
2022

Evaluatie traject arts-in-opleiding-tot-huisarts-onderzoeker (aioto), 2022

Duur: apr - jun 2022

Aanleiding

Sinds 1998 is het voor artsen-in-opleiding tot huisarts (aios) mogelijk om de 3-jarige vervolgopleiding tot huisarts te combineren met wetenschappelijk onderzoek dat tot een academische promotie leidt. Een dergelijk aioto (arts-in-opleiding-tot-huisarts-onderzoeker)-traject beslaat 6 jaar (3 jaar opleiding en 3 jaar wetenschappelijk onderzoek). De Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH) faciliteert dergelijke aioto-trajecten door een deel van de salariskosten van de aioto voor de drie onderzoeksjaren voor zijn rekening te nemen. Hiermee wordt het verschil in inschaling tussen een aios en een onderzoeker overbrugd. Daarnaast is 2012 het Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG)-subsidieprogramma gelanceerd door de SBOH en ZonMw voor de financiering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten voor aioto’s en docenten van de huisartsopleiding. Het doel is de academisering van de huisartsgeneeskunde in het algemeen en van de vervolgopleiding tot huisarts in het bijzonder verder te versterken. Uitgangspunt is dat wetenschappelijk onderlegde huisartsen bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen en aan de implementatie van wetenschappelijke kennis in de huisartsenpraktijk.

Doel

Doel van de evaluatie is inzicht verkrijgen in de opbrengst van investeringen in artsen in opleiding tot huisarts en wetenschappelijk onderzoeker (aioto’s) en hun bijdrage aan de academisering van de huisartsgeneeskunde in Nederland.
De algemene vraagstelling luidt: Wat is de impact van aioto-trajecten in het algemeen, en HGOG-aioto-trajecten in het bijzonder, op de academisering van de huisartsgeneeskunde?

Methode

Het onderzoek is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. We starten met een inventarisatie van aioto’s en aioto-projecten. Een digitale vragenlijst zal worden verstuurd naar (ex-)aioto’s. Daarnaast worden semi-gestructureerde interviews gehouden met voormalige aioto’s, afdelingshoofden, hoofden huisartsopleiding, huisarts-opleiders en stakeholders van relevante organisaties.

Resultaat

De analyses worden teruggekoppeld in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw