Project
Afgesloten
2008

Evaluatief onderzoek nieuwe thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland, 2008

Duur: maart 2008 - december 2008

Buurtzorg Nederland is een nieuwe thuiszorgorganisatie die zich tot doel stelt om thuiszorg (excl. huishoudelijke taken) te verlenen middels kleinschalige, buurtgebonden zelfstandig werkende teams van goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden, door zo min mogelijk verschillende personen, en in nauwe samenwerking met de huisarts. Het onderzoek heeft tot doel na te gaan in hoeverre deze doelen bereikt worden in de beleving van de direct betrokkenen (patiënten, verpleegkundigen en verzorgenden, huisartsen).

1. Hoe ervaren patiënten de kwaliteit van zorg verleend door de verpleegkundigen en verzorgenden van Buurtzorg?
2. Hoe ervaren betrokken verpleegkundigen en verzorgenden de kwaliteit van zorg verleend vanuit Buurtzorg?
3. Welke gevolgen heeft het werken binnen Buurtzorg voor de ervaren professionele autonomie, het gebruik van hun professionele deskundigheid, samenwerking met huisartsen en andere aspecten van de beroepsuitoefening?
4. Hoe ervaren betrokken huisartsen de kwaliteit van zorg verleend vanuit Buurtzorg?
5. Welke gevolgen heeft het werken binnen Buurtzorg voor de samenwerking en het overleg met thuiszorgverpleegkundigen en -verzorgenden?

Daartoe ontvangen patiënten van alle “Buurtzorg-teams” een schriftelijke vragenlijst. Tevens worden patiënten, verpleegkundigen, verzorgenden en huisartsen van twee teams over hun ervaringen geïnterviewd.

Het onderzoek dient inzicht te geven in de mate waarin “Buurtzorg” aan zijn doelen beantwoord en kan aanbevelingen opleveren voor implementatie van het “Buurtzorg”-concept op grotere schaal.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Buurtzorg Nederland