Start
juli 2022

Groene behandelkeuzes door huisartsen monitoren en stimuleren

Duur: juli 2022 e.v.

Aanleiding

Geneesmiddelen leveren een aanzienlijke bijdrage aan klimaatverandering. De meeste geneesmiddelen worden voorgeschreven door huisartsen: circa 80% van alle voorschriften. Een deel van deze voorschriften kan mogelijk worden vervangen door behandelingen die even effectief zijn maar minder klimaatimpact hebben. Veel huisartsen lijken zich daar niet van bewust.

Doel

Huisartsen bewuster maken van de invloed die hun voorschrijfgedrag heeft op het klimaat door het ontwikkelen van een bouwklare, functionele beschrijving van een feedbackmodule. Deze zal huisartsen naar verwachting inzicht geven in de klimaatimpact van hun medicatievoorschriften en hen informeren over eventuele groenere alternatieven. Dat kan vervolgens leiden tot een reductie van voorschriften en bijdragen aan het terugdringen van de klimaatimpact door geneesmiddelen.

Methode

Door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met stakeholders brengen we effectieve feedbackmethodes en relevante indicatoren in kaart. De haalbaarheid daarvan testen we op gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Resultaat

Een beschrijving die gebruikt zal worden om de feedbackmodule te bouwen en te integreren in het MijnNivel-portaal voor huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Dit project is een investeringsproject binnen de uitdaging "Duurzame gezondheidszorg" van de Nivel- onderzoeksagenda 2022-2024.