Uitdaging Duurzame gezondheidszorg

Een van de vier maatschappelijke uitdagingen in onze onderzoeksagenda

De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg staan onder druk door diverse ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden, zoals vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt (instroom en uitstroom) en een gefragmenteerde organisatie en financiering van zorg.

De Nederlandse gezondheidszorg staat al jaren op een kwalitatief hoog niveau. Het is niet vanzelfsprekend dat dit hoge niveau in de toekomst behouden blijft. Om tot een meer duurzame gezondheidszorg te komen zijn vernieuwing en verandering noodzakelijk. Er worden diverse oplossingen aangedragen. Zo zou er meer inzicht moeten zijn in de kwaliteit en de uitkomsten van zorg. Ook moet er meer toezicht komen op die kwaliteit en is er behoefte aan meer waarborging voor goede informatie-uitwisseling in de zorg. Het Nivel beoogt met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan het vinden van manieren om de duurzaamheid van ons gezondheidszorgsysteem te behouden en te verbeteren.

Nivel-icoon-U4-Toekomstbestendige-zorgThema: Toekomstbestendige zorg: inrichting en organisatie

In de gezondheidszorg is sprake van schaarste en in de zorgpraktijk is dit duidelijk voelbaar. Zorgprofessionals hebben te maken met een tekort aan collega’s en met administratieve lasten en verantwoordingsdruk die ten koste gaat van het directe patiëntencontact. Dit spanningsveld zal zich de komende jaren alleen maar uitbreiden. De vraag is hoe het zorgstelsel zó kan worden ingericht dat ook in de toekomst de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg gewaarborgd zijn.

Nivel onderzoekt

Het Nivel doet onderzoek vanuit verschillende invalshoeken die elkaar aanvullen. We bekijken welke inrichting en organisatiestructuur passend is onder welke omstandigheden. We onderzoeken welke prikkels er nodig zijn om burgers, professionals, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en beleidsmakers aan te zetten om bij te dragen aan de een duurzamer zorgstelsel. Hierbij hebben we oog voor bedoelde en onbedoelde gevolgen van deze prikkels.

Om toekomstige zorgcrises beter het hoofd te kunnen bieden, moeten we niet uitsluitend kijken naar permanente opschaling. Oplossingen liggen ook in het duurzaam benutten van eigen netwerken, sterk crisisleiderschap en het tijdig bieden van perspectief
Profile picture for user c.schlinkert@nivel.nl

Nivel-icoon-U4-Leren-van-dataThema: Leren van data in de zorg

Beschikbaarheid van toegankelijke informatie over zorg is een randvoorwaarde om te kunnen bijdragen aan het verduurzamen die zorg. Informatie over zorg leidt namelijk tot inzicht in welke zorg passend is en welke niet en geeft voer voor beleidsvorming ter verbetering van die zorg. Op dit moment is de informatievoorziening over zorg gefragmenteerd. Het ‘datalandschap’, het geheel aan databronnen met gegevens over zorg, is ondoorzichtig en vaak kunnen verschillende gegevensbronnen niet met elkaar worden verbonden.

Nivel onderzoekt

Het Nivel doet veelzijdig en verdiepend onderzoek naar het hergebruik van data en het verbinden van data uit verschillende databronnen, voor het verkrijgen van verdiepend inzicht in zorgvraagstukken. We gebruiken zowel databronnen van de eigen organisatie, namelijk uit onze onderzoeksinfrastructuur met panels en registraties, als databronnen van externe organisaties. Dit ‘leren van zorgdata’ zal uiteindelijk de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidzorg bevorderen.

Nivel-icoon-U4-Ecologische-voetafdrukThema: Transitie - de ecologische voetafdruk van het zorgsysteem verminderen

De gezondheidssector is gericht op het instandhouden en verbeteren van de gezondheidstoestand van een individu of populatie. Hoewel de sector hiermee een positief doel nastreeft, heeft dit ook – onbedoeld – negatieve effecten, namelijk op het milieu en het klimaat. Het besef van de urgentie van verduurzaming groeit steeds meer in de gezondheidszorg. Informatie over verspilling en klimaatbewuste keuzen met betrekking tot behandelingen en medicijnen bereikt steeds vaker zorginstellingen, professionals en patiënten. Het terugdringen van verspilling is bovendien noodzakelijk om in de toekomst betaalbare zorg te leveren die van waarde is voor individuen en populaties.

Nivel onderzoekt

Het Nivel zet zijn onderzoek naar mogelijkheden om de gezondheidssector te verduurzamen langs twee lijnen uit. In eigen land zetten we brede onderzoeken op waarin we medische, sociale en bestuurlijke aspecten van verduurzaming integreren. In internationaal verband werken we mee aan vergelijkend onderzoek en aan de opzet van een meerjarige onderzoeksagenda.

Concrete voorbeelden van ons onderzoek
Bekijk bij de rubriek Nieuws op deze pagina de geselecteerde nieuwsberichten, via welke u ook op de bijbehorende rapporten en artikelen komt. Ze geven een eerste indruk van de concrete onderzoeksprojecten die we binnen deze onderzoeksthema’s doen.

Binnenkort vindt u via deze pagina meer concrete informatie over ons lopend onderzoek en onze nieuwe initiatieven op deze thema's.

Niets missen over de uitdaging? Meepraten?Niets missen over de uitdaging? Meepraten?

Abonneer u op onze attenderingsservice, speciaal voor de uitdaging ‘Duurzame gezondheidszorg’. Dan houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, congressen, actualiteiten en uitkomend onderzoek. Zo mist u niets. Ook ontvangt u de uitnodiging om mee te praten over de uitdaging en over onze gehele onderzoeksagenda, zodat u uw stem kunt laten horen als u dat wenst.

Meer weten over de andere uitdagingen van onze onderzoeksagenda?
Klik op een van de uitdagingen hieronder.

Nivel-Label-U1-Gezond-zijn-en-blijven_190px
Nivel-Label-U2-Inclusieve-samenleving
Zorgprofessional van de toekomst
Nivel-Label-U4-Duurzame-gezondheidszorg
Wagner, C. Uitdaging Duurzame gezondheidszorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-07-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-duurzame-gezondheidszorg