Project
Afgesloten
2020

Inclusiviteit van ontmoetingsplekken bij mensen met een lichamelijke beperking

Duur project: maart 2020 - juni 2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert een onderzoek uit over de inclusiviteit van ontmoetingsplekken bij mensen met een lichamelijke beperking. Zij werken daarvoor samen met het Nivel op deelgebieden van het onderzoek.

Het doel van het onderzoek is om de rol beter te begrijpen die ontmoetingsplekken spelen bij de in- en uitsluiting van personen met een lichamelijke beperking. Onder ‘ontmoetingsplekken’ worden plekken verstaan waar mensen anderen ontmoeten van buiten hun directe kring van familie of vrienden en buiten werk of opleiding.

Dit onderzoek bestaat uit drie deelstudies:
1. Verkenning van bestaande data om een beeld te schetsen van de ontmoetingsplekken die personen met een lichamelijke beperking bezoeken en de onderlinge verschillen daarin naar woonmilieus.
2. Interviews met personen met een lichamelijke beperking om zicht te krijgen op de mechanismen van in- en uitsluiting rond ontmoetingsplekken.
3. Review van literatuur om de bijdrage van inclusieve ontmoetingsplekken aan een meer positieve beeldvorming over bevolkingsgroepen te onderzoeken.

Het Nivel draagt met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bij aan de eerste twee deelstudies.
Projectpartners
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)