Afgesloten
2019

Knelpuntenanalyse van verpleegkundig en verzorgend handelen bij osteoporose, 2019

Duur: dec 2018 - jun 2019

Achtergrond
Osteoporose is een skeletaandoening waarbij het bot brozer wordt en er een groter risico is op fracturen. Er bestaat onvoldoende inzicht in de knelpunten die spelen bij preventie, vroegsignalering of ondersteuning door verpleegkundigen of verzorgenden bij mensen met osteoporose.

Doel
Het doel van deze knelpuntenanalyse is een concreet advies over hoe beroepsvereniging V&VN de onderzochte knelpunten het best kan adresseren.

Project design
- We starten met een literatuurstudie naar knelpunten bij preventie, vroegsignalering of ondersteuning door verpleegkundige of verzorgende beroepsbeoefenaren bij mensen met osteoporose.
- Vervolgens zullen in totaal 12 kwalitatieve interviews worden afgenomen met verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren, mensen met osteoporose, een vertegenwoordiger van de osteoporosevereniging en artsen en fysiotherapeuten.
- Daarnaast wordt een survey uitgezet onder een steekproef van circa 1500 verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden uit het landelijke Panel V&V van het Nivel. Zowel in de interviews als de survey ligt de focus op de ervaren zorginhoudelijke en organisatorische knelpunten (inclusief samenwerkingsaspecten) in de preventie, vroegsignalering of ondesteuning door verpleegkundige of verzorgende beroepsbeoefenaren bij mensen met osteoporose.
- Vervolgens wordt in een tussentijdse overlegbijeenkomst verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren beoordeeld of de gesignaleerde knelpunten het best geadresseerd kunnen worden door een klinische richtlijn of door andere instrumenten, tools of middelen. Als er voor een richtlijn wordt gekozen, worden ook de uitgangsvragen voor het richtlijntraject geformuleerd.

Resultaat
Inzichten uit de verschillende projectfasen zullen resulteren in een openbaar beknopt rapport, een infographic en een mondelinge presentatie voor V&VN en eventuele andere betrokken stakeholders.

Dit rapport dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Osteoporose, binnen het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden