Afgesloten
2020

Knelpuntenanalyse verpleegkundig en verzorgend handelen bij obstipatie, 2020

Duur project: nov 2019 - aug 2020

Achtergrond
Obstipatie is voor veel mensen een vervelende aandoening. Verpleegkundige en verzorgende professionals komen vaak in aanraking met mensen met obstipatieklachten. Er bestaat onvoldoende inzicht in de knelpunten die spelen bij preventie, zorg en ondersteuning door verpleegkundigen en verzorgenden bij mensen met obstipatie.

Doel
Het doel van deze knelpuntenanalyse is inzicht geven in deze knelpunten. Dit resulteert in een concreet advies over hoe beroepsvereniging V&VN de onderzochte knelpunten het beste kan adresseren.

Methode
1. We starten met een literatuuronderzoek naar de knelpunten. Vervolgens zullen in totaal 15 interviews worden afgenomen met verpleegkundige en verzorgende professionals, cliënten, mantelzorgers, huisartsen en diëtisten. Ook analyseren we de knelpunten geuit door mensen met obstipatieklachten op online patiëntenplatforms.
2. Daarnaast wordt een survey uitgezet onder een landelijke, sector overstijgende steekproef van ongeveer 2000 verpleegkundige en verzorgende professionals.
3. De gevonden knelpunten worden in een tussentijdse overlegbijeenkomst door verpleegkundige en verzorgende professionals beoordeeld. Gezamenlijk wordt er dan gereflecteerd op welke activiteiten het meest geschikt zijn om de knelpunten te adresseren. Als er voor een richtlijn wordt gekozen, worden ook de uitgangsvragen voor het richtlijntraject geformuleerd.

Resultaat
Inzichten uit de verschillende projectfasen zullen resulteren in een openbaar rapport, een infographic en een mondelinge presentatie voor V&VN.
Dit rapport dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Verpleegkundig en verzorgend handelen bij obstipatie, binnen het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden.
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden