Afgesloten
2022

Kwaliteit ambulancezorg vanuit patiëntenperspectief, 2022

Duur: feb - dec 2022

Achtergrond
Om kwaliteit van ambulancezorg te monitoren en waar nodig te verbeteren bieden de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg een aanknopingspunt. In het kwaliteitskader ambulancezorg (2020) vormt ‘patiënt centraal’ een van de uitgangspunten. Dit houdt in dat Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) de zorg afstemmen op de vraag en behoefte van patiënten. RAV’s houden hiervoor periodiek (minimaal iedere 3 jaar) een patiëntervaringsonderzoek. Het landelijke onderzoek naar patiëntervaringen in 2016 en 2019 heeft laten zien dat patiënten overwegend positief zijn over de zorgverlening. Door een herhaalde meting wordt duidelijk of de waardering onverminderd hoog is en of dit bij alle RAV’s het geval is. Daarnaast kan worden onderzocht of veranderingen in de ambulancezorgverlening van invloed zijn op de waardering van deze zorg.

Doel
De focus van het onderzoek ligt op de vergelijkbaarheid van de ervaringen van patiënten met de spoedeisende en planbare ambulancezorg in 2016 en 2019 en het verkrijgen van inzichten op actuele onderwerpen in de ambulancezorg (o.a. ervaringen van kwetsbare ouderen en ervaringen met het mobiele zorgconsult). Daarnaast worden de algemene verwachtingen van burgers over ambulancezorg onderzocht.

Methoden
1. Vragenlijstonderzoek
De ervaringen van patiënten met de ambulancezorg worden gemeten met twee CQI-vragenlijsten, de CQI Planbare Ambulancezorg en de CQI Spoedeisende Ambulancezorg. Omdat externe verantwoording een belangrijk doel is van de meting wordt de dataverzameling centraal belegd bij een meetbureau. Zo is de vergelijkbaarheid het grootst, zowel tussen RAV’s als tussen deze meting en de metingen uit 2016 en 2019. Nivel analyseert de gegevens en voert de verslaglegging uit.

2. Een Burgerplatform
Het Burgerplatform betreft een interactieve sessie van een dag met burgers waarvan een deel wel en een deel geen recente ervaring heeft met de ambulancezorg. De scope van het Burgerplatform zal breder zijn dan dat van de vragenlijst omdat het ook gaat over het beleid en de toekomstvisie van Ambulancezorg Nederland (AZN) en de mate waarin dit aansluit bij verwachtingen en wensen van de mensen waar het uiteindelijk om gaat: burgers / patiënten.

Resultaten
1. De deelnemende RAV’s ontvangen een (individueel) spiegelrapport over de door hun geboden ambulancezorg gezien vanuit het perspectief van de patiënt. Daarnaast worden de resultaten van het project vastgelegd in een openbaar rapport.
2. Van het Burgerplatform wordt een apart verslag opgesteld. De opbrengsten van het Burgerplatform ondersteunen AZN en de RAV’s bij verder verscherpen van wat patiëntgerichtheid binnen de ambulancezorg betekent, maar kunnen ook behulpzaam zijn bij het geven van dieping aan het patiëntervaringsonderzoek. Ook de communicatie naar burgers kan op basis van de opbrengsten van het Burgerplatform verder worden ontwikkeld.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ambulancezorg Nederland
Projectpartners
Ambulancezorg Nederland