Afgesloten
2017

Meting patiëntveiligheidscultuur met COMPaZ, 2017

Duur: apr - nov 2017

Zorginstellingen willen regelmatig een cultuurmeting onder medewerkers laten uitvoeren om het veiligheidsbewustzijn, de mate van risicobeheersing en het leiderschap ten aanzien van kwaliteit en veiligheid in kaart te brengen. Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de veiligheidscultuur is besloten een voor Nederland gevalideerde vragenlijst te gebruiken en de cultuurmeting door een extern onderzoeksbureau te laten uitvoeren.

Scope
Bij de cultuurmeting zullen in principe alle afdelingen van de betreffende zorginstellingen worden betrokken.

Doel
Het doel van de cultuurmeting is om meer inzicht te verkrijgen in de patiëntveiligheidscultuur van zorgverleners van de diverse afdelingen binnen de zorginstelling en de zorginstelling als geheel. Onder veiligheidscultuur verstaan wij het geheel van normen, waarden opvattingen en omgangsvormen ten aanzien van patiëntveiligheid.
Daarnaast wordt beoogd een vergelijking te maken van de veiligheidscultuur tussen het Flevoziekenhuis en andere Nederlandse ziekenhuizen.

Onderzoeksvragen bij cultuurmeting
Tijdens de cultuurmeting staan vier vragen centraal, te weten:
1) Hoe ver is de patiëntveiligheidscultuur ontwikkeld op de cultuurladder?
2) Hoe scoren de zorginstelling en de afzonderlijke afdelingen op de verschillende dimensies van patiëntveiligheidscultuur?
3) In hoeverre verschillen afdelingen onderling in hun veiligheidscultuur?
4) In hoeverre verschilt de zorginstelling als geheel van andere Nederlandse vergelijkbare zorginstellingen?

Methode: vragenlijstonderzoek met COMPaZ
De patiëntveiligheidscultuur zal worden gemeten met het instrument COMPaZ (Cultuur onderzoek onder medewerkers over de patiëntveiligheid in ziekenhuizen). De vragenlijst is in Amerika ontwikkeld en in 2006 door het EMGO instituut en NIVEL gevalideerd voor Nederland. Ondertussen is de vragenlijst in de meeste Nederlandse ziekenhuizen een keer gebruikt en is een landelijke rapportage opgesteld over de ontwikkeling van de veiligheidscultuur in ziekenhuizen over een periode van vijf jaar. De COMPaZ maakte deel uit van het VMS veiligheidsprogramma. De lijst is tevens in veel andere Europese landen gebruikt.

COMPaZ bestaat in totaal uit 50 vragen die de cultuur op elf dimensies meten: Samenwerking tussen afdelingen, Teamwork binnen een afdeling, goede wisseling van diensten, meldingsfrequentie, niet-straffende reactie, open communicatie, feedback en leren van fouten, verwachtingen en acties van leidinggevenden, steun vanuit het management, adequate personele bezetting en algemene perceptie van patiënt veiligheid.

Resultaten
De resultaten van de cultuurmeting zullen geanonimiseerd worden gepresenteerd in een algeheel rapport voor de zorginstelling. De resultaten op de afzonderlijke vragen, de elf cultuurdimensies en de cultuurladder zullen worden vergeleken met referentiecijfers van andere vergelijkbare Nederlandse zorginstellingen. Daarnaast zal er per afdeling een bijlage worden gemaakt met de eigen cijfers. Het geheel wordt afgesloten met aanbevelingen en een lijst met uit de literatuur bekende verbeteractiviteiten.
Indien gewenst kan later aanvullend een algemene presentatie met de resultaten worden opgesteld en de geanonimiseerde dataset ter beschikking worden gesteld.

De resultaten kunnen worden gebruikt als cultuurmeting voor de heraccreditatie van NIAZ en voor gesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstellingen