Start
oktober 2023

Monitor Vroegsignalering alcoholproblematiek 2023-2024

Duur: okt 2023 - apr 2024

Achtergrond

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) streeft naar een samenleving waarin problematisch alcoholgebruik wordt voorkomen en, als het an toch optreedt, wordt behandeld. Het SVA richt zich onder andere op het wegnemen van drempels tot hulpverlening en het agenderen van het belang van vroegsignalering bij professionals, vrijwilligers en naasten als wel het faciliteren van deze groepen. 
Op de website van het SVA zijn kennis, adviezen en materialen te vinden. Er is echter geen goed beeld van de implementatiegraad van de activiteiten van het SVA. Daarvoor is het nodig om de huidige praktijk van vroegsignalering vast te stellen en een monitor in te richten, zodat de resultaten van de inspanningen van het SVA regelmatig gemeten en zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

Doel

Meer inzicht te krijgen in de resultaten van de activiteiten van het SVA in de eerstelijns- en tweedelijnszorg en het ontwikkelen van een monitor wat betreft: 

  1. de mate waarin de SVA-producten bekend zijn en worden gecomplementeerd
  2. de mate waarin professionals alcoholproblematiek signaleren
  3. de mate waarin professionals een gesprek aangaan over alcoholgebruik
  4. welke actie professionals ondernemen bij (een vermoeden van) alcoholproblematiek: niets, alleen adviseren, begeleiding en/of een interventie aanbieden en/of doorverwijzen.

Methode

We ontwikkelen een digitale vragenlijst en zetten deze uit onder beroepsgroepen die relatief vaak in aanraking komen met patiënten bij wie problematisch alcoholgebruik mogelijk aan de orde is. Dit zijn voor deze baseline-meting huisartsen, praktijkondersteuners (POHs), psychologen en zorgverleners in de tweedelijns GGZ en zorgverleners werkzaam op de spoedeisende hulp en in de interne geneeskunde, neurologie, cardiologie en maag-darm-leverziekten.

Resultaat

We bespreken de resultaten van de baseline-meting met een groep professionals uit de eerste- en de tweedelijnszorg en presenteren ze vervolgens in een rapport. Hierbij nemen we ook aanbevelingen op voor onder meer aard en frequentie van (vervolg)metingen en eventuele uitbreiding van de monitor naar andere beroepsgroepen en disciplines. 
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Trimbos-inststituut
Projectpartners
Onderzoeksinstituut IVO