Afgesloten
2020

Monitoring de gevolgen van verwijdering vitamines, mineralen en paracetamol uit het basispakket in 2019

Duur: okt 2018 - mrt 2020

Achtergrond
Op advies van Zorginstituut Nederland heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om vanaf 1 januari 2019 om paracetamol en de vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop te verkrijgen zijn, niet langer te vergoeden uit het basispakket. Het ministerie van VWS vindt het belangrijk de risico’s die de maatregel met zich meebrengt te monitoren. Risico’s van deze maatregel zijn bijvoorbeeld de substitutie van de goedkopere geneesmiddelen door duurdere en/of zwaardere middelen en een vermindering van de medicatieveiligheid. Het is ook ongewenst dat mensen die de middelen wel nodig hebben, deze niet meer gebruiken als ze niet meer vergoed worden in het basispakket.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om de gevolgen van de maatregel om vitaminen, mineralen en paracetamol (1000 mg) uit het basispakket te halen, te monitoren.

Methode
We maken gebruik van twee belangrijk gegevensbronnen van het Nivel: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
- Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: aan deze registratie nemen bijna 500 praktijken deel tezamen met 1,7 miljoen ingeschreven patiënten. We analyseren voor de jaren 2017 tot en met 2019 de trend in het voorschrijven van de middelen die uit het pakket gaan. We kijken hierbij naar verschillen tussen patiëntgroepen (leeftijd, geslacht, morbiditeit) en naar praktijkvariatie. Ook kijken we in hoeverre mogelijk ongewenste substitutie plaatsvindt omdat huisartsen een ander middel gaan voorschrijven, een middel dat nog wel in het pakket zit. Ook hier brengen we verschillen tussen patiëntgroepen en huisartspraktijken in kaart.
- Consumentenpanel Gezondheidszorg: dit gerenommeerde panel bestaat uit bijna 12.000 personen van 18 jaar en ouder. In de eerste stap van dit onderzoek krijgen alle 12.000 panelleden een antwoordkaart of e-mail met de vraag of zij een van de middelen gebruiken die uit het pakket gaan. De naar schatting 1200 mensen die één of meer van deze middelen gebruiken, krijgen in april 2019 de vraag voorgelegd of zij de middelen nog steeds gebruiken en zo niet waarom zij deze niet meer gebruiken, en wat de kosten zijn die zij maken. Dit wordt herhaald in oktober 2019.

Resultaat
Rapport
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS