Afgesloten
2022

Nivel Corona Cohort: beloop, ernst en impact COVID-19 voor patiënten in de huisartsenpraktijk, 2021-2022

Duur: mrt 2021 - dec 2022

Achtergrond

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat ook voor mensen met milde COVID-19-klachten de effecten op hun gezondheid aanzienlijk kunnen zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven, op het vermogen om te werken en ook op de (toekomstige) hulpvraag van deze patiënten. En daarmee zal het uiteindelijk ook van invloed zijn op de volksgezondheid en het zorgsysteem. Er is nog weinig bekend over deze groep mensen en de effecten van COVID-19 die zij op korte en langere termijn ervaren.

Doel Doel

Het doel van het onderzoek is om het beloop, de ernst en de korte- en langetermijneffecten van de aandoening COVID-19 bij patiënten te bekijken, niet alleen fysiek maar ook op psychisch en sociaal vlak. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van coronapatiënten en ook aan een betere organisatie van deze zorg.

Onderzoeksvragen

Bij het onderzoeken van de effecten zijn van het coronavirus op patiënten kijken we naar verschillende aspecten:

  • ervaren klachten, zoals moeheid en concentratieverlies
  • gevolgen voor de kwaliteit van leven
  • gevolgen op sociaal vlak, bijvoorbeeld op werk
  • gevolgen voor het zorggebruik

Producten en dienstenMethode: BRIMM

Voor het onderzoek maken we gebruik van de BRIMM-methodiek, waarin gegevens over de ervaringen van een Post-COVID-patiënt, verkregen uit vragenlijstonderzoek en interviews, worden gecombineerd met de zorggegevens van die patiënt uit de digitale zorgdossiers van de huisarts.

TeamOnderzoekspopulatie: het Nivel Corona Cohort

We volgen 250 mensen die corona hebben doorgemaakt; dit noemen we het Nivel Corona Cohort. Vanaf april 2021 worden hiervoor mensen uitgenodigd via hun huisarts. U kunt alleen meedoen als u een uitnodiging hebt ontvangen.

Privacy statement

Met het door ons gehanteerde privacy statement specifiek voor dit onderzoek voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast houden we ons aan de Code Goed Gedrag, die is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

Klik op de afbeelding om het gehele privacy statement behorende bij dit onderzoek te bekijken.

Nivel-privacystatement-coronavirus

DeelnemersBetrokken Nivel-onderzoekers

Bij het project zijn de volgende Nivel-onderzoekers betrokken:

ResultatenResultaten

Alle publicaties met resultaten publiceren we online en vindt u rechts op deze pagina, evenals andere relevante informatie bij dit onderzoek.

Relatie met Nivel-project over Post-COVID

Een aantal resultaten uit het onderzoek met het Nivel Corona Cohort (namelijk die waarbij er sprake is van Long-COVID) worden onder andere gebruikt in het bredere, coronagerelateerd onderzoeksproject, Aanhoudende klachten na COVID-19 (Post-COVID), waar het Nivel in participeert.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS