Afgesloten
2020

Opt-out register voor hergebruik van zorgdata voor beleid en onderzoek

Duur: jan 2018 - dec 2020

Achtergrond
Het hergebruik van Elektronische Patiëntendossiers maakt het mogelijk te leren van gegevens die in de zorg, als onderdeel van de zorg, worden vastgelegd. De Algemene verordening gegevensbescherming wil de privacy van patiënten meer beschermen. De mogelijkheid voor burgers om bezwaar te maken tegen het gebruik van zorggegevens is in dit kader belangrijk.

Doel
We onderzoeken de mogelijkheden om een opt-out-register te optimaliseren in overeenstemming met de AVG, opdat patiënten meer zeggenschap krijgen over hun zorggegevens en tegelijkertijd EPD’s optimaal kunnen worden hergebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Project design en gebruikte methoden.
We gaan in op de volgende onderzoeksvragen:
1. Aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan om het hergebruik van EPD's voor onderzoek op basis van een opt-out-systeem te realiseren? Methode: Bestuderen van de belangrijkste juridische literatuur en raadplegen van juridische experts.
2. Welke maatregelen worden hiervoor op dit moment genomen door onderzoeksnetwerken? Hoe hebben zij de zeggenschap van patiënten over hun EPD’s geregeld? Methode: Het raadplegen van Nederlandse en Europese onderzoeksnetwerken op basis van bijeenkomsten en vragenlijsten.
3. In hoeverre voldoen deze maatregelen aan de wet- en regelgeving, nu en straks? Methode: raadplegen van juridische experts.
4. Aan welke gebruikerseisen moet een adequaat opt-out systeem voldoen zodat het voor patiënten, hulpverleners en onderzoekers makkelijk te hanteren is en patiënten optimaal hun rechten onder de AVG kunnen uitoefenen? Methoden: Raadpleging van vertegenwoordigers van de grootste stakeholders en ICT-bedrijven. Vergelijking met een exemplarisch Europees land.

Reultaten
De volgende producten op worden verwacht:
1. een beschrijving van de juridische randvoorwaarden voor het gebruik van EPD’s voor onderzoek (niet openbare tussenrapportage);
2. een rapport met de praktijkervaringen bij een aantal relevante organisaties in binnen en buitenland, en aanbevelingen voor het implementeren van een opt-out systematiek voor NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, die ook landelijk zou kunnen worden gebruikt
3. een technische uitwerking (op papier) van een opt-out register voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
4. een publicatie in een relevant wetenschappelijk tijdschrift
5. een invitational conference aan het eind van het project
6. een aantal presentaties voor een relevant publiek (waaronder VWS informatieberaad en VWS/RIVM data experts community)

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS