Afgesloten
2008

Programmeringsstudie therapietrouw, 2007-2008

Duur: nov 2007 - jun 2008

Achtergrond
Problemen met therapietrouw t.a.v. geneesmiddelengebruik of opvolgen van leefstijladviezen worden vaak alleen bij de patiënt gelokaliseerd. In werkelijkheid is therapietrouw een begrip waarachter veel predictoren, actoren en interventiestrategieën schuilgaan waarbij naast de patiënt het hele zorgsysteem betrokken is. De gedeelde verantwoordelijk die wordt nagestreefd (concordantie), is vooralsnog eerder theorie dan praktijk; in de klinische praktijk bestaat rond het onderwerp therapietrouw een 'conspiracy of silence'. Ook zijn interventies vaak te complex, wordt weinig gebruik gemaakt van multidisciplinaire kennis en worden patiënten te weinig bij interventies betrokken, waardoor ervaringskennis onvoldoende wordt benut. Er bestaan nog veel kennislacunes omtrent de meest effectieve interventies voor het optimaliseren van therapietrouw. Het implementeren van onvoldoende onderbouwde interventies bergt het risico in zich dat al de goedbedoelde activiteiten vruchteloos blijken te zijn. De recente reviewstudie van het NIVEL naar effectieve interventiestudies op het terrein van therapietrouw maakt dat duidelijk.

Onderzoeksvraag
Wat zijn de contouren van een onderzoeksprogramma therapietrouw dat door de meeste stakeholders in het veld gedragen worden?

Methode
In deze preprogrammeringsstudie gaan we consultatiegesprekken voeren met betrokkenen op het terrein van therapietrouw, zoals VWS, NPCF, NEFARMA, NHG, KNGF, KNMP, zorgverzekeraars, onderzoeksinstituten, universiteiten, patiëntenorganisaties en farmaceutische industrie. Omdat stakeholders verschillende belangen en interventiemogelijkheden hebben worden de interviews op basis van een contextuele analyse aangepast aan ieders specifieke situatie. Hiermee beogen wij de betrokkenheid te vergroten en daarmee de kans op co-financiering en implementatie.

Resultaat
De consultatiegesprekken resulteren in de contouren en thema's van een breed gedragen onderzoeksprogramma Therapietrouw.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw