Afgesloten
2022

PROM en PREM voor Koninklijke Visio deel 1 en 2: ontwikkelen en implementeren vragenlijsten AutoMobiliteit (AM) en Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) voor mensen met een visuele beperking, 2020-2022

Duur: juli 2020 - sept 2022

Achtergrond
Uitkomsten en ervaringen vanuit het cliëntperspectief worden steeds vaker gemeten voor kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg. Om het cliëntperspectief te onderzoeken kunnen zogenaamde PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en PREMs (Patient Reported Experience Measures) worden ingezet. De PROMs meten de ervaren gezondheidsuitkomsten; de PREMs gaan in op de ervaringen van cliënten met de zorg.

Doel van onderzoek
In het kader van het project ‘Met cliënten naar Topzorg’ wil Koninklijke Visio meer inzicht krijgen in de door cliënten ervaren uitkomsten en kwaliteit van zorg. Hiervoor ontwikkelt Nivel een vragenlijst voor cliënten, bestaande uit een PROM (patient reported outcome measure) voor het meten van de gezondheidsuitkomsten en een PREM (patient reported experience measure) over ervaringen met de zorg. Het project richt zich specifiek op twee zorgprogramma’s: AutoMobiliteit (AM) en Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).DEEL 1: het opstellen van de vragenlijst PROM en PREM

DEEL 1: ontwikkelen van de vragenlijst PROM en PREM

We ontwikkelen de vragenlijst voor twee cliëntgroepen met een visuele beperking: mensen met AutoMobiliteit (AM) of Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Methode
We stellen de vragenlijst samen op basis van interviews met experts (professionals en cliënten), literatuuronderzoek en een inventarisatie van bestaande vragenlijsten, en twee focusgroepen met mensen met een visuele beperking. Daarbij stemmen we de aanpak en bevindingen van het project af met een stuurgroep en werkgroep, respectievelijk bestaande uit diverse stakeholders en professionals.

Resultaten
Met de vragenlijst kan Koninklijke Visio de geleverde zorg in samenspraak met cliënten evalueren, monitoren en vergelijken, kunnen professionals op basis van de bevindingen continu leren en verbeteren, en worden cliënten nauwer betrokken bij de zorg. Zo kunnen de PROM en PREM-resultaten respectievelijk bijdragen aan het samen beslissen over de behandel -/ revalidatiedoelen, en aan het kiezen van verbeterpunten en focus voor kwaliteitsbeleid.

DEEL 2: naar de implementatie van de vragenlijst PROM en PREM

In het tweede deel van het project verkrijgen we inzicht in de validiteit en implementeerbaarheid van de in deel 1 ontwikkelde vragenlijsten voor de zorgpaden AutoMobiliteit (AM) en Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Doel
Deze inzichten zullen ervoor zorgen dat de kwaliteit van de PROM- en PREM-meetinstrumenten zijn gewaarborgd.

Methode
Het onderzoek is drieledig:
1. We toetsen de bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijsten met behulp van cognitieve interviews en vragenlijstonderzoek onder cliënten.
2. We brengen de implementatiemogelijkheden in kaart door middel van focusgroepen met zowel cliënten als zorgprofessionals.
3. We zorgen we voor verspreiding van de onderzoeksresultaten.

Resultaten
Het project zal resulteren in gevalideerde vragenlijsten voor de integratie van PROMs en PREMs in de zorgpaden van mensen met een visuele beperking (AM en NAH).
Er zal een werkinstructie beschikbaar worden gesteld voor het gebruik en de implementatie van de vragenlijsten.
Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek worden omgezet in een Engelstalig wetenschappelijk artikel.

 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Koninklijke Visio
Projectpartners
Koninklijke Visio
Statisfact