Afgesloten
2020

Samenhang eerstelijnszorg en hulpverlening sociale domein in Amsterdam: koppeling Wmo-gegevens aan Nivel-zorgregistraties, 2019-2020

Duur project: juni 2019 - mei 2020

Achtergrond
Burgers worden steeds meer geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid, en de financiering van verschillende vormen van zorg en maatschappelijke ondersteuning is overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Gemeenten hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg bij psychische problemen bij kinderen en jongeren, en de ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen.
Een relevante vraag voor gemeenten én voor de eerstelijnszorg is: in hoeverre hangt het gebruik van zorg in de eerste lijn samen met het gebruik van zorg in het sociaal domein? Zowel in de eerste lijn als bij gemeenten worden immers gegevens routinematig vastgelegd, als onderdeel van het zorgproces.

Doel
We gaan na in hoeverre het combineren van routinematig vastgelegde zorggegevens inzicht biedt in de mate van samenhang tussen het gebruik van zorg in de eerste lijn en met het gebruik van zorg in het sociaal domein. Met onze onderzoek beogen we het zorgbeleid op lokaal niveau te ondersteunen.

Methode
We brengen gegevens over eerstelijnszorg in Amsterdam (uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) en over Wmo-zorg verleend onder verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam bij elkaar en vullen deze aan met sociaaleconomische gegevens van burgers. We bekijken in hoeverre gebruikers van Wmo-zorg verschillen van niet‐gebruikers van Wmo-zorg in sociaaleconomische kenmerken, in demografische kenmerken en in zorggebruik in de eerste lijn.

Resultaten
De onderzoeksresultaten worden vervat in een rapport dat op de Nivel-website wordt gepubliceerd.

Context
De toepassingsmogelijkheden van de gekoppelde data zijn veel groter dan deze ene vraag, maar de beantwoording ervan past niet in het huidige project. We zien dit project als een eerste verkenning van die onderzoeksmogelijkheden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Gemeente Amsterdam
Projectpartners
Ahti (Amsterdam health & technology institute)