Publicatie

Publicatie datum

Zorggebruik sociaal domein en eerste lijn in Amsterdam: de meerwaarde van het combineren van gegevens.

Cramer, C., Prins, A., Verhagen, M., Beem, R. van, Heidenrijk, M., Verheij, R. Zorggebruik sociaal domein en eerste lijn in Amsterdam: de meerwaarde van het combineren van gegevens. Utrecht: Nivel, 2021. 7 p.
Download de PDF
Kernpunten:
- Er is een succesvolle koppeling gemaakt op persoonsniveau tussen data over eerstelijnszorg en data over gebruik van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), aangevuld met ociaaleconomische en demografische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
- De dataset is representatief voor zowel de totale populatie van Amsterdam als voor de Wmo-gebruikers in Amsterdam, wat betreft demografische en sociaaleconomische kenmerken.
- Wmo-gebruikers maken vaker gebruik van zorg via de huisarts dan niet Wmo-gebruikers.
- Wmo-gebruik verschilt naar sociaaleconomische status (SES), huishoudsamenstelling en migratieachtergrond. Ook verschilt Wmo-gebruik tussen Amsterdamse stadsdelen.
- Het is nog niet duidelijk of de oorzaak van de gevonden verschillen zit in zorgbehoefte of in toegang tot de zorg.