Afgesloten
2019

Urgentie-indeling in de ambulancezorg en de acute-eerstelijnszorgketen anno 2018: een verantwoording

Duur: okt 2018 - sept 2019

Onderzoeksvragen
De volgende onderzoeksvragen worden in het onderzoek beantwoord:
- Hoe is de ambulancezorg en acute eerstelijnszorg, in andere landen vergelijkbaar met Nederland, georganiseerd?
- Welke urgentie-indelingen worden toegepast in de ambulancezorg en acute eerstelijnszorgketen, in andere landen vergelijkbaar met Nederland, en wat is de onderbouwing van de urgentie-indelingen?
- Wat is de onderbouwing voor de urgentie-indeling in het huidige Nederlandse systeem van de ambulancezorg?
- Welke urgentie-indeling(en) past(sen) het best binnen de ambulancezorg en eerstelijns acuter zorgketen in Nederland? Past dit bij alle onderdelen van de acute eerstelijns zorgketen?

Project design en methodiek
De selectie van landen voor onderzoek zal in overleg met een kernteam van Ambulancezorg Nederland (AZN) worden gedaan. Het kernteam is onderdeel van het projectteam, dat bestaat uit vertegenwoordigers vanuit o.a. de ambulancezorg en huisartsenzorg. Enkele voorlopig geselecteerde landen zijn Noorwegen, Denemarken, Groot-Brittannië (GB), België, Duitsland, Canada en Australië aangezien deze landen op basis van organisatie, onderbouwing en uitvoering van ambulancezorg en eerstelijns zorgketen interessant zijn voor dit onderzoek.

Werkwijze
- Allereerst bieden we een overzicht van de organisatie van ambulancezorg en acute-eerstelijnszorgketen van de geselecteerde landen, aangevuld met enkele relevante karakteristieken (bijv. gegevens over gebruik en aanbod).
- Op basis van het overzicht maakt het kernteam van de projectgroep een keuze voor drie landen voor verder diepgaand onderzoek door het afnemen van telefonische interviews en deskresearch. Interviewkandidaten zijn beleidsmakers en gebruikers van urgentie-indelingen in de ambulancezorg en acute eerstelijnszorg. Per keten zijn verschillende organisaties betrokken bij de instroom (meldkamers) en uitvoering (ambulancedienst, huisartsenpost of andere eerstelijns zorgorganisatie) bij acute zorgvragen.
- We doen een narratieve literatuurstudie om bovenstaande te ondersteunen

Resultaat
Inzicht in de indeling van urgenties gebruikt in de ambulancezorg en acute eerstelijns zorgketen in enkele landen vergelijkbaar met Nederland.
De resultaten van het onderzoek ondersteunen Ambulancezorg Nederland (AZN) bij het formuleren van een advies dat aansluit bij de ambitie om de huidige indeling van urgenties door te ontwikkelen.
De doorontwikkeling bestaat uit een verantwoording voor het te gebruiken systeem en een verkenning of aansluiting tussen urgentie-indelingen in de ambulancezorg en de huisartsenzorg mogelijk is. De wens voor doorontwikkeling sluit aan bij de visie van AZN waarbij zorgcoördinatie centraal staat. Zorgcoördinatie betreft het gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal.Gezamenlijke en eenduidige triage sluit hierbij aan.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ambulancezorg Nederland