Afgesloten
2013

Voorschrijven medicatie door verpleegkundigen: taakherschikking en implementatievoorwaarden, 2009-2013

Duur: nov 2007 - dec 2013

Achtergrond
In 2007 is de wet BIG aangepast om taakherschikking tussen artsen en verpleegkundigen mogelijk te maken. Verpleegkundig Specialisten– opgeleid op Master niveau – alsmede andere categorieën gespecialiseerde verpleegkundigen zullen in de toekomst bevoegdheid krijgen om medicatie voor te schrijven. Het wetsvoorstel dat Verpleegkundig Specialisten voorschrijfbevoegdheid zal geven ligt op moment van schrijven (juli 2010) ter behandeling bij de Tweede Kamer en een ministeriele regeling die de specifieke categorieën gespecialiseerde verpleegkundigen aanwijst wordt op korte termijn verwacht.

Doel
We beantwoorden vragen die beantwoord zullen worden zijn of- en hoe voorschrijven door verpleegkundigen internationaal geregeld is, welke consequenties deze taakherschikking heeft voor de medische en verpleegkundige professies, en welke wettelijke-, educatieve- en praktisch-organisatorische voorwaarden vereist zijn en/of reeds gerealiseerd zijn voor de verdere implementatie van voorschrijven door verpleegkundigen in Nederland?

Methode
We maken gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Na een internationale systematische literatuurreview en survey zal de Nederlandse situatie onderzocht worden middels diepte-interviews, survey onderzoek, case studies en een online focusgroep discussie.

Resultaat
In 2010 zal in een Engelstalig peer reviewed tijdschrift gerapporteerd worden over het internationale deel van het onderzoek. Uiteindelijk (2013/2014) resulteert dit project in een proefschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)