Publicatie

Voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen: visies en verwachtingen van Nederlandse stakeholders.

Kroezen, M., Francke, A.L., Groenewegen, P.P., Dijk, L. van. Voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen: visies en verwachtingen van Nederlandse stakeholders. Verpleegkunde: 2012, 27(2), p. 10-16.
Doel: In Nederland zal in de loop van 2012 wetgeving van kracht worden die verpleegkundigen voorschrijfbevoegdheid verleent. Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de visie van Nederlandse stakeholders op de introductie van voorschijfbevoegheid voor verpleegkundigen, de voorwaarden waaronder verpleegkundigen zullen gaan voorschrijven en de toekomstverwachtingen van betrokken partijen aangaande de voorschrijfbevoegdheid. Methode: Er werden dertien semigestructureerde interviews gehouden met vertegenwoordigers van verpleegkundige organisaties, artsenorganisaties en overige relevante landelijke partijen op het gebied van voorschrijven door verpleegkundigen. Resultaten: De geïnterviewde partijen zijn het erover eens dat de huidige gedoogsituatie de belangrijkste aanleiding vormt voor de voorschrijfbevoegheid. Artsenorganisaties staan over het algemeen minder positief tegenover deze voorschrijfbevoegdheid dat verpleegkundige organisaties, en beiden verschillen in hun opvattingen over de voorwaarden waaronder verpleegkundigen zullen mogen voorschijven. Zo hadden artsenorganisaties liever verplichte samenwerkingsverbanden tussen artsen en verpleegkundigen gezien, terwijl verpleegkundige organisaties deze samenwerking als een vanzelfsprekendheid beschouwen en een verplichting daarom overbodig achten. Discussie en conclusie: Hoevwel alle betrokken partijen de huidige gedoogsituatie aanhalen als belangrijke aanleiding, kunnen hier andere rationales achter schuilgaan. Om de taakherschikking in de praktijk zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden, is het van belang dat partijen hun achterban tijdig informeren over de aanstaande veranderingen, zodat hier in de praktijk tijdig op geanticipeerd kan worden. (aut. ref.)