Publicatie

Publicatie datum

Aantrekkelijkheid van het werken in de wijkverpleging: een online focusgroepstudie onder verpleegkundigen.

Groot, K. de, Maurits, E., Francke, A. Aantrekkelijkheid van het werken in de wijkverpleging: een online focusgroepstudie onder verpleegkundigen. Verpleegkunde: 2018, 33(2), p. 14-18.
Download de PDF
Doel
De doelen van dit exploratieve, kwalitatieve onderzoek waren het verkrijgen van diepgaande kennis over welke aspecten verpleeg- kundigen aantrekkelijk vinden in hun werk in de wijkverpleging en nagaan of deze aspecten verschillen voor verpleegkundigen met ver- schillende opleidingsniveaus.

Methode
Discussies werden in 2016 gehouden middels zes online focusgroepen met in totaal 38 verpleegkundigen werkzaam in de wijkverpleging. De transcripten werden geanalyseerd aan de hand van de principes van de thematische analyse.

Resultaten
De bevindingen lieten zien dat verpleegkundigen het aantrekkelijk vinden een ‘spin in het web’ te zijn, in die zin dat zij de leidende zorgprofessionals zijn met de patiënt als middelpunt van de zorg. Verpleegkundigen vinden het hebben van autonomie ook aan- trekkelijk: autonomie met betrekking tot het nemen van beslissingen over patiëntenzorg, vrijheid in de werkplanning en het werken in een zelfsturend team. De afwisseling in patiëntsituaties en activiteiten maakt hun werk eveneens aantrekkelijk. Er was niet veel verschil in ervaren aantrekkelijke aspecten tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen.

Conclusie
Autonomie, afwisseling en de spin in het web zijn vormen de aantrekkelijke aspecten van het werken in de wijkverpleging. Deze aspecten dienen benadrukt te worden in verpleegkundige opleidingen, in de verpleegkundige praktijk, in wervingsprogramma’s en in publiciteitsmateriaal ter ondersteuning van het werven en behouden van verpleegkundigen.
Gegevensverzameling