Publicatie

Publicatie datum

‘Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen’: tussenrapportage eHealth-monitor 2015.

Krijgsman, J., Peeters, J., Burghouts, A., Jong, J. de, Heijmans, M., Beenkens, F., Waverijn, G., Friele, R., Gennip, L. van. ‘Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen’: tussenrapportage eHealth-monitor 2015. Den Haag/Utrecht: Nictiz, NIVEL, 2015. 62 p.
Download de PDF
Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd waar we nu staan. De uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in het tussenrapport eHealth-monitor 2015 en in een infographic.

De belangrijkste resultaten van de nulmeting zijn:

Doelstelling 1: Inzage medische gegevens
“Binnen 5 jaar heeft 80 procent van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40%.”

Resultaat nulmeting: In de huidige situatie geeft ongeveer 10% van de chronisch zieken aan inzage te hebben gehad in hun medische gegevens via internet bij één of meerdere zorgverleners in het afgelopen jaar. Chronisch zieken blijken niet goed op de hoogte te zijn van inzagemogelijkheden in hun medische gegevens via het internet.

Doelstelling 2: Zelfmetingen en telemonitoring
“Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75%, die dit wil en hiertoe in staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.”

Resultaat nulmeting: Van alle chronisch zieken doet nu 40% zelfmetingen, van de kwetsbare ouderen 36%. Het gaat dan om waarden als gewicht, bloeddruk of bloedsuikerwaarde. Ongeveer de helft van de mensen met een chronische ziekte die zelf meten en vier op de tien kwetsbare ouderen die zelf meten doen dit alleen voor zichzelf en delen de metingen niet met de zorgverlener. De reden voor zelf meten die het meest door mensen die meten wordt aangegeven, is het controleren of de meetwaarden binnen bepaalde grenzen blijven.

Doelstelling 3: Beeldschermzorg en domotica
“Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om – desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.”

Resultaat nulmeting: Deze meting laat zien dat 5% van de mensen die thuis zorg ontvangen via het beeldscherm contact kan maken met een zorgverlener.

Conclusie
Deze nulmeting maakt duidelijk dat het voor een verdere verspreiding van eHealth-toepassingen nodig is, dat het aanbod van elektronische communicatiemogelijkheden voor patiënten verder wordt versterkt. Ook is hiervoor nodig dat patiënten zich veel meer bewust worden van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg.
De nulmeting hoort bij de eHealth-monitor 2015 die in het najaar uitkomt.