Afgesloten
2016

eHealth-monitor 2013-2016

Duur: jan 2013 - dec 2016

Achtergrond

Er zijn veel verwachtingen vanuit beleid en het veld over e-health. De inzet hiervan in de zorg zou bij kunnen dragen aan betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Er is echter nog weinig objectieve informatie bekend over de daadwerkelijke beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in de praktijk.

Onderzoeksvragen

1. In welke mate hebben zorggebruikers en zorgverleners e-health-toepassingen tot hun beschikking?
2. In hoeverre maken zij gebruik van de e-health-toepassingen die tot hun beschikking staan?
3. Welke factoren beïnvloeden het gebruik van e-health door zorgverleners en zorggebruikers (in positieve en negatieve zin)?
4. Welke effecten ervaren zorggebruikers en zorgverleners van het gebruik van e-health-toepassingen?
5. Welke ontwikkelingen in de tijd zijn zichtbaar op deze terreinen?

Methoden

Sinds 2013 worden antwoorden op deze vragen gezocht aan de hand van:

  • vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers (Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg)
  • vragenlijstonderzoek onder  zorgverleners (KNMG-ledenpanel en het Nivel-panel Verpleging & Verzorging).
  • desk research
  • voor verdiepende vragen: focusgroepsgesprekken, interviews en extra vragenlijsten
  • sinds 2015: monitoring van de voortgang van het behalen van de doelstellingen van het ministerie van VWS omtrent het gebruik van e-health; hiervoor wordt het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel ingezet.

Resultaten

rapportages, artikelen, presentaties en een website

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Nederlands Instituut voor ICT in de zorg (Nictiz)