Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt voor vertrouwensartsen in Nederland: een toekomstverkenning en capaciteitsraming.

Vis, E., Flinterman, L., Batenburg, R. De arbeidsmarkt voor vertrouwensartsen in Nederland: een toekomstverkenning en capaciteitsraming. Utrecht: Nivel, 2021. 52 p.
Download de PDF
Dit onderzoek heeft als doel een capaciteitsraming op te stellen waarmee het Capaciteitsorgaan een eerste advies aan het Ministerie van VWS kan geven over de gewenste opleidingsinstroom in de opleiding tot vertrouwensarts. Afhankelijk van de scenario’s die in dit onderzoek zijn doorgerekend, zouden 8 tot 14 personen per jaar moeten worden opgeleid om evenwicht op de arbeidsmarkt voor vertrouwensartsen te bereiken. Binnen deze range gaat de voorkeur uit naar het opleiden van 13 à 14 vertrouwensartsen per jaar gezien (1) de meest plausibele scenario’s en (2) de grote huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Om tot deze uitkomsten te komen is zowel het huidige en toekomstige arbeidsaanbod aan vertrouwensartsen kwantitatief in kaart gebracht en is de huidige en toekomstige vraag naar vertrouwensartsen ingeschat. Daarvoor is gebruik gemaakt van verschillende methoden en bronnen.