Afgesloten
2020

Arbeidsmarktonderzoek vertrouwensartsen 2020

Duur: jul - dec 2020

Achtergrond
Vanwege een tekort aan artsen staat ook de arbeidsmarkt voor vertrouwensartsen onder druk. Daarnaast is er het voornemen het voornemen de huidige opleiding tot vertrouwensarts op te nemen als differentiatie ‘medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld’ in het landelijk opleidingsplan voor de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid (M+G). De directie WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van VWS overweegt subsidie te verlenen voor een tijdelijke opleiding om sneller de arbeidsmarktkrapte in te kunnen lopen. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) het verzoek gedaan om een eerste richtinggevende capaciteitsraming op te stellen voor de opleiding tot vertrouwensarts.

Doel
Het opstellen van een capaciteitsraming voor vertrouwensartsen en daarmee het berekenen van de benodigde instroom in de opleiding tot vertrouwensarts om evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken in de komende 12 à 18 jaar.

Methode
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (vragenlijst onder artsen en Veilig Thuis organisaties en scenarioworkshops met enkele experts uit het veld) om de huidige en toekomstige vraag en aanbod voor de beroepsgroep te bepalen. Deze informatie wordt verwerkt in het capaciteitsramingsmodel waarmee de benodigde opleidingsinstroom wordt berekend.

Resultaten
Rapport met aanleiding, verantwoording van de methoden en de resultaten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan