Publicatie

Publicatie datum

De Wmg en de versterking van de positie van de consument door keuze-informatie.

Coppen, R., Jong, J.D. de, Friele, R.D. De Wmg en de versterking van de positie van de consument door keuze-informatie. In: R.D. Friele (Red.). Evaluatie Wet Marktordening Gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw, 2009. p. 87-119.
Download de PDF
Deze publicatie betreft hoofdstuk 4 ' De Wmg en de versterking van de positie van de consument door keuze-informatie' van het boek 'Evaluatie Wet Marktordening Gezondheidszorg' (Friele (red.), Den Haag, ZonMw, 2009).

Dit vierde hoofdstuk 4 richt zich op de derde operationele doelstelling van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg): zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars patiënten en verzekerden goede informatie geven zodat zij kunnen kiezen bij welke zorgaanbieder zij het beste terecht kunnen, met welke verzekeraar zij in zee willen gaan en welke polis voor hen het meest geschikt is. Deze operationele doelstelling is een nadere uitwerking van hetgeen in de considerans van de Wmg als doel is opgenomen “ … dat het tevens wenselijk is in verband met de informatieachterstand van de consument en het machtsverschil tussen partijen in de zorg, de positie van de consument te beschermen en bevorderen”.

Het doel van dit hoofdstuk is inzicht te geven in de invulling van deze doelstelling. Allereerst zal ingegaan worden op de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan deze doelstelling, vervolgens gaan we in op de effecten die tot nu toe zichtbaar zijn geworden en de manier waarop deze effecten worden bereikt. Het gaat dan om keuze-informatie die van toepassing is voor alle zorg die onder Wmg valt.195 Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de wettelijke instrumenten en de effecten daarvan, maar ook naar de rol en de effecten van het flankerend beleid. Aandacht voor flankerend beleid is noodzakelijk, omdat dit flankerend beleid in hoge mate de concrete invulling van deze doelstelling heeft bepaald. Daarom is aandacht voor flankerend beleid in dit geval noodzakelijk om inzicht te krijgen in de effecten van de wet op dit punt.