Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen rondom het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie.

Eikenhorst, L. van, Triemstra, M., Boer, D. de. Ervaringen en behoeften van patiënten en artsen rondom het zorgtraject van diepe veneuze trombose en longembolie. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van een verdiepend onderzoek naar de zorg voor patiënten met diepe veneuze trombose (DVT) en/of longembolie (LE), vanuit twee perspectieven: die van patiënten en artsen. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de aanwijzingen uit een systematische analyse van Zorginstituut Nederland dat de kwaliteit en doelmatigheid van het zorgtraject ‘veneuze trombo-embolie’ voor verbetering vatbaar is. Het betreft een grote groep patiënten en hoge zorgkosten, en de aandoeningen hebben een grote maatschappelijke impact.

Het gaat om een kwalitatief onderzoek onder patiënten en artsen, met twee doelen:
1. Inzicht verkrijgen in ervaringen en behoeften van patiënten met DVT en/of longembolie ten aanzien van de voorlichting, behandeling, begeleiding en monitoring van deze aandoeningen.
2. Inzicht verkrijgen in ervaringen en behoeften van huisartsen, longartsen en internisten ten aanzien van de voorlichting, behandeling, begeleiding en monitoring van patiënten met DVT en/of longembolie.
Begin 2020 (februari en maart) zijn hiervoor zowel fysieke als online focusgroepen uitgevoerd met in totaal 34 patiënten (in 3 fysieke en 3 online focusgroepen) en 18 artsen (in 3 online focusgroepen).

Verbeterpunten
Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat patiënten op alle thema’s verbetermogelijkheden zien, vooral wat betreft de informatievoorziening, communicatie en samen beslissen met behandelaars, en de begeleiding en nazorg. Artsen zien vooral verbetermogelijkheden op het gebied van voorlichtingsmateriaal en keuzehulpen, het bieden van zorg op maat, en wetenschappelijk onderbouwde handvatten voor evaluatie- en keuzemomenten tijdens het behandeltraject.
Verschillen en overeenkomsten in perspectieven
De ervaringen en behoeften van patiënten en artsen verschillen wat betreft informatievoorziening, samen beslissen en de begeleiding en nazorg. Overeenkomsten zijn er ook, zoals de gedeelde behoefte aan beter voorlichtingsmateriaal en redelijk positieve ervaringen met compressietherapie.

Ervaringen en behoeften van patiënten
Patiënten hebben behoefte aan meer duidelijkheid en structuur inzake de voorlichting, behandeling, begeleiding en monitoring. Een betere en completere informatievoorziening speelt voor al deze thema’s een belangrijke rol voor patiënten. Tevens hebben patiënten behoefte aan een betere communicatie met de arts over de behandeling, meer ruimte voor samen beslissen en bespreken van persoonlijke behandeldoelen. In het vervolgtraject willen patiënten ook regelmatiger contact met de arts, met aandacht voor restklachten en psychosociale aspecten zoals angst en onzekerheid.

Ervaringen en behoeften van artsen
Artsen hebben het idee dat de informatie en voorlichting die zij geven aansluiten bij de wensen van patiënten, maar zij zouden graag over betere voorlichtingsmaterialen en keuzehulpen beschikken. Als het gaat om behandelkeuzes en samen beslissen zien artsen weinig ruimte voor inspraak van de patiënt bij de start van de behandeling, maar wel bij de evaluatie van de behandeling. Artsen hebben behoefte aan op wetenschappelijke evidentie gebaseerde handvatten voor zorg op maat en voor evaluatie- en keuzemomenten in het zorgtraject. Het vergroten van expertise bij behandelaars, concentratie van zorg, en werkafspraken voor de verwijzing van patiënten tussen de eerste en
Nivel Rapportage Zorg voor DVT en longembolie 6
tweede lijn kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van de zorg voor diepe veneuze trombose en longembolie.

Artsen maken in de praktijk gebruik van beslisregels voor het stellen van de diagnose DVT/LE en het inschatten van de noodzaak van een opname bij LE. Artsen zijn over het geheel genomen tevreden over de inhoud van de beslisregels, maar zien ruimte voor verbetering op het vlak van de praktische uitvoering van de beslisregels.