Publicatie

Publicatie datum

Ex ante evaluatie Sneller Beter pijler 3: inventarisatie van de mate waarin de opzet van het programma Sneller Beter pijler 3 voldoet aan eisen ontleend aan literatuur.

Dückers, M., Wagner, C. Ex ante evaluatie Sneller Beter pijler 3: inventarisatie van de mate waarin de opzet van het programma Sneller Beter pijler 3 voldoet aan eisen ontleend aan literatuur. Utrecht: NIVEL, 2005. 82 p.
Download de PDF
De verbeterprojecten van Sneller Beter pijler 3 beogen een structurele en aansprekende verbetering van de ziekenhuiszorg te bereiken in drie jaar. De verbeterprojecten richten zich op de patiëntenlogistiek en de patiëntveiligheid. Aanpalende belangrijke gebieden voor het behalen van de gestelde doelen zijn professionele kwaliteit, patiëntenparticipatie, en leiderschap en organisatieontwikkeling. In de deelnemende ziekenhuizen worden de diverse verbeterprojecten tegelijk uitgevoerd. Deze gecombineerde aanpak moet een extra verbeterimpuls geven.
Indien de inhoudelijke plannen van het consortium (Kwaliteitsinstituut CBO, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en Orde van Medisch Specialisten) naast de eisen worden gelegd die in de literatuur worden genoemd, lijkt de aanpak van Sneller Beter pijler 3 haalbaar. Het uiteindelijke succes zal afhangen van de uitwerking van het L&O traject (leiderschap en organisatieontwikkeling), en de mate waarin alle betrokken partijen hun taken nakomen.

Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het onderzoeksinstituut NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), het VUmc/EMGO-instituut en de capaciteitsgroep BEOZ van Universiteit Maastricht. Het onderzoek maakt deel uit van het ZonMw programma Sneller beter pijler 3 http://www.snellerbeter.nl.

Voor het literatuuronderzoek werden beleidsdocumenten voor de versnelde implementatie van succesvolle verbeterprojecten ('best practices') getoetst aan wetenschappelijke literatuur op het gebied van projectmatig werken, organisatieverandering en kennisverspreiding.
Onderwerp van het onderzoek was de vraag of het verspreiden van de resultaten van de verbeterprojecten in de gehele Nederlandse ziekenhuissector, via een tussenstap van 24 ziekenhuizen, op voorhand kans van slagen heeft. Het gaat om zowel de verbetering van de organisatie en de werkwijzen van ziekenhuizen, als om innovaties op het gebied van patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid. Het ministerie van VWS wil dat het kwaliteitsniveau van deze ziekenhuizen de standaard wordt. Patiënten en zorgverzekeraars zouden deze zorg dan ook elders moeten kunnen eisen.