Publicatie

Publicatie datum

Mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen: probleemanalyse, knelpunten en oplossingsrichtingen.

Heijmans, M., Knottnerus, B., Groot, K. de, Francke, A. Mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen: probleemanalyse, knelpunten en oplossingsrichtingen. Utrecht: Nivel, 2021. 78 p.
Download de PDF
In dit rapport werd verkend hoe het momenteel staat met de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen en de mondzorg aan deze groep. Daarbij was een belangrijke vraag in hoeverre mondzorg beschouwd kan en moet worden als onderdeel van integrale zorg voor kwetsbare ouderen thuis en welke stappen noodzakelijk zijn om mondgezondheid ook daadwerkelijk een plek te kunnen geven in integrale zorgprogramma’s voor thuiswonende kwetsbare ouderen binnen de eerstelijns zorg. Om deze vragen te beantwoorden is op basis van een literatuurverkenning, interviews met experts en een bredere enquête onder zorgverleners betrokken bij de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen gekeken wat belangrijke randvoorwaarden zijn voor kwalitatief goede zorg aan deze groep, welke knelpunten men tegen komt in de praktijk en welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn.