Publicatie

Publicatie datum

Naar een versterking van de samenwerking binnen de extramurale farmaceutische zorg: perspectief van eerstelijnszorgverleners.

Schackmann, L., Vervloet, M., Tuyl, L. van, Dijk, L. van. Naar een versterking van de samenwerking binnen de extramurale farmaceutische zorg: perspectief van eerstelijnszorgverleners. Utrecht: Nivel, 2024. 32 p.
Download de PDF
Deze rapportage beschrijft het onderzoek naar kansrijke vormen voor een intensievere samenwerking om de extramurale farmaceutische zorg (EFZ) te versterken, vanuit het perspectief van zorgverleners uit de eerste lijn.

Het streven naar een andere organisatie van zorg, zoals benadrukt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), beoogt een versterking en verandering van organisatie van de eerste lijn. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overweegt daarbinnen ook veranderingen in de Extramurale Farmaceutische Zorg (EFZ) met focus op kwaliteitsverbetering. Een recent door het Nivel uitgevoerde quick scan van de literatuur laat zien dat burgers een grotere rol voor de openbare apotheek in de medicatievoorziening weggelegd zien, waarbij versterking van de zorgverlenersrol en samenwerking met huisartsen gewenst zijn. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van denkbeelden en ideeën van zorgverleners uit de eerste lijn met betrekking tot mogelijke veranderingen in samenwerking binnen de EFZ. Om deze kansrijke vormen op te halen, is op 20 november 2023 een Zorgverlenersplatform gehouden. Hieraan hebben in totaal 26 zorgverleners, waarvan 21 praktiserend, uit de huisartspraktijk, apotheek en wijkverpleging deelgenomen.