Publicatie

Publicatie datum

Overvecht Gezond! Theoretische onderbouwing van de integrale aanpak 'krachtige basiszorg' in de Utrechtse wijk Overvecht.

Leemrijse, C., Bakker, D. de, Schoenmakers, T. Overvecht Gezond! Theoretische onderbouwing van de integrale aanpak 'krachtige basiszorg' in de Utrechtse wijk Overvecht. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 61 p.
Download de PDF
De aanpak van de (gezondheids)zorg voor bewoners van de wijk Overvecht kan goed worden beschreven aan de hand van recent gepubliceerde theoretische modellen over geïntegreerde, patiëntgerichte zorg. Het investeren in persoonlijke relaties en het verbeteren van onderlinge communicatie en samenwerking worden in de literatuur als werkzame elementen voor geïntegreerde zorg aangemerkt. Deze elementen worden door de zorg en hulpverleners in de wijk Overvecht toegepast en gewaardeerd. De samenwerking met grotere niet wijk-gebonden organisaties voor bijvoorbeeld specialistische (psychische) hulp zou kunnen verbeteren door ook daar meer met vaste contactpersonen te werken.
Binnen Krachtige Basiszorg worden klachten bekeken vanuit 4 domeinen: lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk met behulp van het 4 Domeinenmodel (4D-model). Vanuit de literatuur zijn de essentiële bestandsdelen van de multidisciplinaire benadering van Krachtzorg goed te onderbouwen. Met name voor het in kaart brengen van psychosociale problemen in relatie tot de klacht van de patiënt, het inventariseren van het patiënten-perspectief, het tonen van empathie en het actief betrekken van de patiënt bij beslissingen zijn aanwijzingen dat dit gunstige effecten heeft op de gezondheid van mensen. Het actief betrekken van mensen bij beslissingen en het stimuleren van meer eigen regie en verantwoordelijkheid wordt door de zorg- en hulpverleners in Overvecht actief gedaan, maar is bij deze specifieke populatie moeilijk en tijdrovend.

Met de geïntegreerde aanpak in Overvecht worden de Triple Aim doelstellingen nagestreefd: gelijktijdig verbetering van ervaren kwaliteit van zorg, verbetering van gezondheid van de populatie en verlaging van de kosten. Deze drie doelstellingen hangen onderling samen en veranderingen in de ene doelstelling kunnen zowel positief als negatief effect hebben op de andere doelstellingen. Door hogere kwaliteit van zorg voor individuele personen kunnen kosten stijgen wanneer dit samenhangt met meer zorg, maar door overmatig gebruik van diagnostische procedures tegen te gaan kunnen lagere kosten en betere resultaten worden bereikt. Veranderingen en effecten liggen in de tijd ook niet altijd dicht bij elkaar. Effecten van goede preventieve zorg zal zich vaak pas na jaren laten zien.
De in dit onderzoek uitgevoerde ‘toetsing’ van de aanpak in Overvecht aan de wetenschappelijke literatuur laat zien dat de aanpak theoretisch gezien inderdaad tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van zorg en van de gezondheid zou kunnen leiden. Voor een evaluatie van kosten is ander soort onderzoek nodig. Maar de diversiteit aan hulp- en zorgverlening die op elkaar is afgestemd zou zeker kunnen zorgen voor een kostendaling. Doordat goed wordt samengewerkt is de zorg meer op maat en wordt getracht onder- en overbehandeling te voorkomen. Door te investeren in de (vertrouwens)relatie met de patiënt en samen te werken met wijkspecialisten, wordt zoveel mogelijk zorg dicht bij de patiënt en in de buurt gehouden. Dit kan op langere termijn tot kostendaling leiden doordat verwijzing naar de tweede lijn afneemt. (aut. ref.)