Publicatie

Publicatie datum

Proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland-Zuid: tussenrapportage.

Hageman, H., Kampshoff, C., Elffers, B., Bos, N., Verheij, R. Proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland-Zuid: tussenrapportage. Utrecht: Nivel, 2021. 53 p.
Download de PDF
Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten met de hoogste urgentie (A1) op aanvraag van een huisartsenpost (HAP) neemt de afgelopen jaren toe. In 35-40% van de gevallen bleek vervoer van de patiënt niet nodig te zijn geweest en de zorgverlening ter plaatse afgerond kon worden. In de ambulancezorg worden deze inzetten “eerste hulp geen vervoer (EHGV)” of meer recent “mobiele zorgconsulten” genoemd.
In de regio Zuid-Holland Zuid is de proeftuin zorgcoördinatie gestart waarbij de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale Huisartsenpost DrechtDokters en Yulius (GGZ Crisisdienst) intensiever zijn gaan samenwerken met behulp van de inzet van een zogenaamde Rapid Huisartsengeneeskunde (Rapid HAG) om de toenemende druk in de acute zorgketen het hoofd te bieden. Een Rapid HAG is een concept waarbij een voertuig met een ambulanceprofessional beschikbaar is, die een aanvullende opleiding heeft in de acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg. Deze specifiek daartoe opgeleide ambulanceprofessional kan snel de juiste zorg verlenen voor acute zorgvragen aan patiënten in hun thuissituatie, op aanvraag en onder regie van de huisarts op de HAP. De proeftuin zorgcoördinatie loopt in de periode van september 2020 tot eind september 2021.

Het doel van deze proeftuin is om te beoordelen of een Rapid HAG een deel van de acute huisartsenzorg (zowel somatische als psychosociale zorg) kan overnemen om het aantal A1 ambulance-inzetten op aanvraag van de HAP te reduceren.

In deze tussenrapportage worden vraagstellingen beantwoord voor de eerste zes maanden van de proeftuinperiode met betrekking tot Rapid HAG:
1. Inzetkarakteristieken
2. Zorggegevens
3. Patiëntervaringen
4. Ervaringen van professionals
5. Incidenten
6. Impact van de Rapid HAG
7. Procesevaluatie proeftuin