Afgesloten
2022

Proeftuin Zorgcoördinatie: integrale aanpak van acute zorg, 2019-2022

Duur: dec 2019 - jun 2022

Achtergrond
De acute zorg staat onder druk. De bevolking groeit, met name het aantal ouderen, wachttijden bij huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) nemen toe, evenals de vraag naar ambulancezorg. In combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, een veranderende zorgvraag en regionale versnippering in het zorgaanbod zorgt dit voor belangrijke logistieke uitdagingen. Om ook in de toekomst optimale zorg te kunnen garanderen, bundelen zorgpartners in de hele acute zorgketen hun krachten. Samen zetten zij in op ‘zorgcoördinatie’. Zorgcoördinatie wordt in verschillende regio’s vormgeven door middel van pilots.

Pilot Zuid-Holland Zuid
In de regio Zuid-Holland Zuid gaan de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden en Yulius (GGZ Crisisdienst) intensiever samenwerken om de toenemende druk in de acute zorgketen het hoofd te bieden door de inzet van een Rapid HAG.

Doel
Het doel van het project is monitoring en evaluatie van de pilot van de regio Zuid-Holland Zuid. De eerste maand dient als proefperiode, zodat het werkproces indien nodig kan worden bijgestuurd.

Methode
Het Nivel monitort de ritgegevens van de ambulancedienst, evenals de triagegegevens en de gegevens over de zorgverlening van de Huisartsenpost Drechtsteden. Daarnaast meet het Nivel de professionele tevredenheid en de patiënttevredenheid; patiënten, huisartsen en triagisten ontvangen een vragenlijst om hun ervaringen in te vullen. Ten slotte organiseert het Nivel twee focusgroepen met ambulanceverpleegkundigen en eenmaal een focusgroep met huisartsen.

Resultaten
De resultaten worden in december 2021 gepubliceerd.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ambulancezorg Nederland