Publicatie

Sneller beter, wat kunnen we ervan leren?

Vos, L., Dückers, M., Wagner, C. Sneller beter, wat kunnen we ervan leren? KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2008, 18(6), 10-14
Vierentwintig ziekenhuizen hebben in de periode van oktober 2004-2008 deelgenomen aan het landelijke actieprogramma Sneller Beter met als doel prestatiesverbeteringen op het gebied van atiëntenveiligheid te realiseren. Over het algemeen hebben de projectteams Decubitus, Medicatieveiligheid en Veilig Incident Melden goede resultaten geboekt binnen de gestelde projectduur. Voor de projecten Postoperatieve wondinfecties, OK Oké, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst zijn minder vaak verbeteringen gerealiseerd. Dit verschil in uitkomsten tussen typen verbeterprojecten kan worden verklaard door de complexiteit van verbetermaatregelen, benodigde tijd voor het realiseren van verbeteringen, zichtbaarheid van effecten en het trainingsaanbod. Ziekenhuizen hebben laten zien dat het mogelijk is om een groot aantal projecten gelijkheijdig uit te voeren in een relatief korte periode. Nu staan ziekenhuizen voor de uitdaging om te leren van succes, maar ook van projecten die minder goed zij verlopen.