Publicatie

Publicatie datum

Vrije beroepen in Europa: de verschuivende grenzen van de nationale mededingingswetgeving.

Batenburg, R., Groenewegen, P. Vrije beroepen in Europa: de verschuivende grenzen van de nationale mededingingswetgeving. In: W. Arts; R. Batenburg; P. Groenewegen. Een kwestie van vertrouwen: over veranderingen op de markt voor professionele diensten en in de organistatie van vrije beroepen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. 126-151
In dit artikel worden de gevolgen beschreven die het Europese en nationale mededingingsbeleid binnen
de EU heeft voor de positie van de vrije beroepen en specifiek de beheersing van het marktgedrag van
professionals door beroepsorganisaties. De (geleidelijke) uitbreiding van de werkingssfeer van de
mededingingswetgeving vormt een belangrijke verandering van de institutionele positie van vrije
beroepen. Naast overheid, cliënten en derde partijen in de vorm van verzekeraars, financiële
instellingen, etc., is er een nieuwe partij ten tonele verschenen, namelijk de antikartel- of
mededingingsautoriteit. Deze nieuwe partij heeft weinig of geen boodschap aan gevestigde belangen.
Immers juist de doorbreking van gevestigde belangen in de vorm van kartels is zijn 'raison d'être'.
Veelal voortgekomen uit de ministeries van Economische Zaken (en daar vaak nog onder ressorterend),
heeft bijna ieder land in Europa thans een eigen mededingingsautoriteit. International organisaties
zoals de Europese Unie, maar ook de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
zijn zeer actief in het bijeenbrengen van informatie over de nationale mededingingswetgevingnen en
mededingingsautoritieiten. Met het oog op de toenemende internationalisering, zowel in politieke als
commercieel opzicht, wordt getracht regels over vrije concurrentie en antikartelvorming op elkaar af
te stemmen. Juist de vrije beroepen (in het internationale circuit ald 'professional services' of
'liberal professions' aangeduid) zijn daarbij onderwerp van discussie. (aut. ref.)