Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Zeeland.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Zeeland. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018. 8 p.
Download de PDF
Met deze factsheet is de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in Zeeland in kaart gebracht en zijn diverse ontwikkelingen weergegeven.

Opvallend voor de regio Zeeland is dat:
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen, maar toch ervaren de opleidingen momenteel al een tekort;
• Praktijken aangeven een (groot) tekort aan huisartsen, doktersassistenten en POH’s te verwachten; de prognoses ondersteunen dit beeld.
• Met de huidige gegevens onvoldoende inzicht bestaat of het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen toereikend is om de benodigde stijging aan capaciteit op te vangen.
• De ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; ruim de helft van de praktijken konden in de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen;
• Er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.
Gericht beleid lijkt nodig om huisartsen en de ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen. Een tekort aan waarnemers kan extra druk leggen op de huisartsenpost. Daarom is het belangrijk beleid in samenhang te ontwikkelen.