Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018. 8 p.
Download de PDF
Met deze factsheet is de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in Zaanstreek-Waterland in kaart gebracht en zijn diverse ontwikkelingen weergegeven.

Opvallend voor de regio Zaanstreek-Waterland is dat:
• Ondanks het stijgend aantal leerlingen doktersassistenten, voor de toekomst een tekort aan doktersassistenten geprognotiseerd is;
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten onvoldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen;
• Praktijken aangeven vooral een tekort aan doktersassistenten te verwachten, hetgeen door de prognoses wordt bevestigd;
• Met de huidige gegevens onvoldoende inzicht bestaat of het aantal opleidingsplaatsen voor praktijken toereikend is om de benodigde stijging aan capaciteit op te vangen;
• De ervaren werkdruk met name bij praktijken en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; meer dan de helft van de praktijken verwacht in de komende 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aan te nemen. Toch worden geen grote tekorten in capaciteit ervaren van de verschillende functies en zijn er geen grote problemen bij het invullen van vacatures;
• Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.
Vooral samenwerking met andere praktijken heeft nog weinig aandacht.
Gericht beleid lijkt nodig om ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen. (aut. ref.)