Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Drechtsteden.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Utrecht: Nivel, Prismant, 2019. 8 p.
Download de PDF
Opvallend voor de regio Drechtsteden is dat:
• er relatief veel solo praktijken zijn;
• de patiëntenpopulatie verandert naar meer chronisch zieken en ook naar meer 65+, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• praktijken aangeven een (groot) tekort aan huisartsen en doktersassistenten, maar ook aan POH’s te verwachten; de prognoses ondersteunen dit beeld op de lange termijn: hoewel er in 2023 nog een toename in het aanbod van huisartsen, wordt een afname verwacht voor 2028. Voor de doktersassistenten en praktijkondersteuners volgen al eerder tekorten uit de prognoses.
• met de huidige gegevens onvoldoende inzicht bestaat of het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen toereikend is om de benodigde stijging aan capaciteit op te vangen;
• de ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; bijna 3 van de 4 praktijken kon in de afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen;
• er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.