Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Flevoland.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Flevoland. Utrecht: Nivel, Prismant, 2019. 8 p.
Download de PDF
Opvallend voor de regio Flevoland is dat:
• er relatief veel solo praktijken zijn;
• de patiëntenpopulatie verandert naar meer 65+ en meer chronisch zieken, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• praktijken aangeven een (groot) tekort aan huisartsen, maar ook aan doktersassistenten te verwachten; de prognoses ondersteunen dit beeld m.b.t. doktersassistenten, maar niet m.b.t. huisartsen, daarvoor voldoet de toename in het aantal huisartsen aan de verwachte stijging van de zorgvraag;
• de ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• het voorzieningenniveau onder druk staat; de helft van de praktijken kon in de afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen, en twee van de drie verwacht dit in de komende vijf jaar te moeten doen;
• er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.