Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Friesland.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Friesland. Utrecht: Nivel, Prismant, 2019. 8 p.
Download de PDF
Opvallend voor de regio Friesland is dat:
• er relatief veel solo praktijken zijn;
• de patiëntenpopulatie verandert naar meer 65+ en meer chronisch zieken, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• een groot deel van de praktijken (sterk) te maken heeft met piekbelasting;
• het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• praktijken aangeven een (groot) tekort aan huisartsen te verwachten; de prognoses ondersteunen dit beeld: er wordt een afname van de capaciteit aan huisartsen voorspeld in de komende 5-10 jaar, terwijl de zorgvraag juist licht zal stijgen. Voor doktersassistenten, POH’s en POH’s GGZ wordt ook een tekort voorspeld;
• met de huidige gegevens onvoldoende inzicht bestaat of het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen toereikend is om de benodigde stijging aan capaciteit op te vangen;
• de ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• het voorzieningenniveau onder druk staat; twee van de vijf praktijken kon in de afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen, en twee van de drie verwacht dit in
de komende vijf jaar te moeten doen;
• er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.