Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek. Utrecht: Nivel, Prismant, 2019. 8 p.
Download de PDF
Opvallend voor de regio Gooi- en Vechtstreek is dat:
• de patiëntenpopulatie verandert naar meer 65+ en meer chronisch zieken, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• een groot deel van de praktijken (sterk) te maken heeft met piekbelasting;
• het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken.Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• praktijken aangeven een (groot) tekort aan doktersassistenten te verwachten, maar ook aan POH’s GGZ en huisartsen; de prognoses ondersteunen dit beeld slechts ten dele: er wordt inderdaad een drastisch tekort aan doktersassistenten voorspeld, maar voor POH’s GGZ wordt slechts een licht tekort voorspeld, en voor huisartsen een toename die groot genoeg is om aan de voorspelde groei in zorgvraag te voorzien;
• de ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• het voorzieningenniveau onder druk staat; hoewel slechts een kwart van de praktijken in de afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aan kon nemen vanwege capaciteitsproblemen, verwacht de helft dit in de komende vijf jaar te moeten doen;
• er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.