Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio IJssel-Vecht.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio IJssel-Vecht. Utrecht: Nivel, Prismant, 2019. 8 p.
Download de PDF
Opvallend voor de regio IJssel-Vecht is dat:
• de patiëntenpopulatie verandert naar meer 65+ en meer chronisch zieken, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• praktijken aangeven een (groot) tekort aan huisartsen, maar ook aan POH’s GGZ en doktersassistenten te verwachten;
de prognoses ondersteunen dit beeld: op de lange termijn (2028) zal het aantal huisartsen afnemen, terwijl de zorgvraag toeneemt, ook m.b.t. doktersassistenten zal een flink tekort ontstaan, maar het tekort van POH’s GZZ is gering;
• met de huidige gegevens onvoldoende inzicht bestaat of het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen toereikend is om de benodigde stijging aan capaciteit op te vangen;
• de ervaren werkdruk met name bij huisartsen hoog is;
• het voorzieningenniveau onder druk staat; een kwart van de praktijken kon in de afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen, maar meer dan de helft verwacht dit voor de komende vijf jaar;
• er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.