Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Utrecht: Nivel, Prismant, 2019. 8 p.
Download de PDF
Opvallend voor de regio Midden-Gelderland is dat:
• de patiëntenpopulatie verandert naar meer chronisch zieken en meer 65+, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• een groot deel van de praktijken (sterk) te maken heeft met piekbelasting;
• het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• praktijken aangeven met name een (groot) tekort aan huisartsen en doktersassistenten te verwachten; de prognoses ondersteunen dit beeld ten dele: voor doktersassistenten wordt een flink tekort voorspeld, maar voor huisartsen juist een toename die groot genoeg is om de groeiende zorgvraag te ondervangen;
• de ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• het voorzieningenniveau onder druk staat; ruim de helft van de praktijken kon in de afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen, en 3 van de 5 verwacht dit voor de komende vijf jaar;
• er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.