Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio West-Brabant.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio West-Brabant. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018. 8 p.
Download de PDF
Met deze factsheet is de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in West-Brabant in kaart gebracht en zijn diverse ontwikkelingen weergegeven.
Opvallend voor de regio West-Brabant is dat:
• Veranderingen in het aandeel chronisch zieken en 65+ patiënten leidt tot een veranderende zorgvraag. Huisartsenpraktijken ervaren vooral seizoenschommelingen als gevolg van vakantie en griep;
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. Toch ervaren de opleidingen een tekort;
• Openstaande vacatures voor praktijken moeilijk in te vullen zijn. Toch laten de prognoses geen tekorten aan huisartsen voor de komende vijf tot tien jaar zien;
• Met de huidige gegevens onvoldoende inzicht bestaat of het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen toereikend is om de benodigde stijging aan capaciteit op te vangen;
• Praktijken aangeven een tekort aan doktersassistenten te verwachten, hetgeen door de prognoses wordt bevestigd;
• De ervaren werkdruk met name bij praktijken en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau meer onder druk komt te staan; de helft van de praktijken verwacht in de komende 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aan te kunnen nemen vanwege capaciteitsproblemen;
• Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen. Het in kaart brengen van de vervangingsvraag en het gericht werven van
personeel krijgt nu minder aandacht. Mogelijk is hier een relatie met het moeilijk ingevuld krijgen van vacatures.
Gericht beleid lijkt nodig om huisartsen en de ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen. Tekorten aan waarnemers kan extra druk leggen op de huisartsenpost.
Daarom is het belangrijk beleid in samenhang te ontwikkelen. (aut. ref.)